Austrijski pravni informacijski sustav

Austrijski pravni informacijski sustav

Ispišite ovu stranicu

Logotip RIS-a

Pravni informacijski sustav (Rechtsinformationssystem RIS), dostupan na adresi http://www.ris.bka.gv.at/, besplatna je javna baza podataka svih zakonodavnih akata objavljenih u austrijskom Saveznom službenom listu (Bundesgesetzblatt), a sadržava i opće informacije o austrijskom zakonodavstvu. Bazom podataka upravlja Ured saveznog kancelara Austrije.

RIS obuhvaća sljedeća područja [no na N-Lexu je moguće pristupiti samo građi iz poglavlja Pročišćeno savezno zakonodavstvo (Bundesrecht konsolidiert) i Savezni službeni list – službena verzija, od 2004. (Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004)]:

Savezni službeni list – službena verzija, od 2004. (Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004) – sadržaj dostupan na N-Lexu

To poglavlje sadržava ustavne zakone (Bundesverfassungsgesetze), savezne zakone (Bundesgesetze), uredbe (Verordnungen), objave (Kundmachungen) i državne ugovore (Staatsverträge). Te zakonodavne akte donose austrijski parlament [sastoji se od gornjeg (Bundesrat) i donjeg doma (Nationalrat)] ili savezna vlada ili ministar savezne vlade putem uredbe/objave.

Od 2004. pravno obvezujuća verzija Saveznog službenog lista objavljuje se samo u RIS-u. Pravno su obvezujuće samo potpisane verzije (za prikaz primjera kliknite ovdje: Prikaz potpisane verzije).

RIS sadržava i pravno neobvezujuće verzije dokumenata od 1945. do 2003. te poveznice na bazu podataka službenih listova Austrijske nacionalne knjižnice (1780. – 1940.).

Pročišćeno savezno zakonodavstvo (Bundesrecht konsolidiert) – sadržaj dostupan na N-Lexu

U tom je poglavlju dostupna baza podataka svih austrijskih saveznih zakona u pročišćenom obliku (= izvorni akt sa svim naknadnim izmjenama u obliku jedinstvenog, pravno neobvezujućeg teksta). Ti dokumenti služe samo u informativne svrhe i nemaju nikakvu pravnu snagu.

Ministarski prijedlozi zakona (Begutachtungsentwürfe) i vladini prijedlozi zakona – od 2004. (Regierungsvorlagen)

Begutachtungsentwürfe su nacrti zakonodavnih akata koje izrađuje ministarstvo, a na koje u određenom roku primjedbe mogu davati drugi ministri, stručnjaci ili interesne skupine.

Regierungsvorlagen vladini su nacrti zakonodavnih akata koje je jednoglasno donijelo austrijsko vijeće ministara (Ministerrat) te se prosljeđuju parlamentu na donošenje.

Pokrajinsko zakonodavstvo, pročišćene verzije (Landesrecht in konsolidierter Fassung)

Na web-mjestu RIS-a dostupna je baza podataka pročišćenih zakonodavnih akata iz 9 austrijskih saveznih pokrajina (Länder): Gradišća, Koruške, Donje Austrije, Salzburga, Štajerske, Tirola, Gornje Austrije, Beča i Vorarlberga. Ta je baza podataka izrađena u suradnji s uredima pokrajinskih vlada.

Pokrajinski zakoni donose se u pokrajinskoj skupštini (Landtag) ili uredbom (Verordnung) pokrajinske vlade (Landesregierung) ili njezina predsjednika (Landeshauptmann) te su pravno obvezujući samo u toj pokrajini.

Pokrajinski službeni listovi (Landesgesetzblätter)

Gradišće (od 2000.), Koruška (od 2000.), Gornja Austrija (od 1947.), Salzburg (od 2001.), Štajerska (od 1989.), Tirol (od 1995.) i Vorarlberg (od 2001.).

Pokrajinski službeni listovi sadržavaju pokrajinske ustavne zakone (Landesverfassungsgesetze), pokrajinske zakone (Landesgesetze), uredbe (Verordnungen), objave (Kundmachungen) i državne ugovore (Staatsverträge).

Za pristup Bečkom službenom listu (od 1955.) kliknite poveznicu na Bečko gradsko vijeće (Magistrat der Stadt Wien).

Za pristup arhiviranim pokrajinskim službenim listovima kliknite poveznicu na Austrijsku nacionalnu knjižnicu.

Općinsko zakonodavstvo (Gemeinderecht)

To poglavlje sadržava odabrane zakone iz pokrajina Koruške, Donje Austrije, Salzburga, Štajerske i Beča.

Općinski se zakoni donose u okviru nadležnosti koje su austrijskim ustavom prenesene općinama (Gemeinden).

Sudska praksa (Judikaturdokumentation)

U okviru tog poglavlja dostupne su odluke sudova i odbora navedenih u nastavku.

  • Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof - VfGH) – od 1980. nadalje. Nove odluke obično su dostupne u roku od tjedan dana od donošenja.
  • Upravni sud (Verwaltungsgerichtshof - VwGH) – od 1990. nadalje.
  • Pravosuđe – uglavnom sadržava odluke u građanskim i kaznenim stvarima najvišeg žalbenog suda, odnosno vrhovnog suda (Oberster Gerichtshof). Obuhvaća i odabrane odluke nižih sudova (okružnih, pokrajinskih i viših pokrajinskih sudova (Bezirksgerichte, Landesgerichte i Oberlandesgerichte)) te odabrane odluke stranih sudova.
  • Neovisna povjerenstva i odbori – devet neovisnih upravnih odbora (Unabhängige Verwaltungssenate), Neovisni savezni odbor za azil (Unabhängiger Bundesasylsenat), Odbor za okoliš (Umweltsenat), Savezni odbor za komunikaciju (Bundeskommunikationssenat), tijela javne nabave (Savezni ured za javnu nabavu (Bundesvergabeamt)), Savezno povjerenstvo za nadzor (Bundes-Vergabekontrollkommission) te agencije za nabavu u Salzburgu i Beču (Vergabekontrollsenate)), Žalbeno povjerenstvo (Berufungskommission), Vrhovno stegovno povjerenstvo (Disziplinaroberkommission), Povjerenstvo za zaštitu podataka (Datenschutzkommission) i Nadzorni odbor za zastupanje zaposlenika (Personalvertretungs-Aufsichtskommission). Dostupna je i poveznica na odluke Neovisnog poreznog odbora (Unabhängiger Finanzsenat, UFS).

Ukazi (Erlässe – ukazi saveznih ministarstava i ministarstva pravosuđa – BMJ)

To poglavlje sadržava odabrane ukaze. Ukazi su upravno-pravne odredbe kojima ministarstva daju upute o provedbi zakonodavstva.

Austrijski zakoni

U tom su poglavlju dostupni odabrani austrijski zakoni na engleskom jeziku.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.