Teisinės informacijos sistema

Teisinės informacijos sistema

Spausdinti šį puslapį

TIS logotipas

Teisinės informacijos sistema (TIS) – http://www.ris.bka.gv.at/ – tai Austrijos federalinio kanclerio kanceliarijos tvarkoma elektroninė duomenų bazė. Jos paskirtis – supažindinti su federaliniame įstatymų leidinyje („Bundesgezetzblatt“) skelbtinais teisės aktais ir informuoti apie Austrijos Respublikos teisę. Duomenų bazė veikia nuo 1986 m., o nuo 1997 m. birželio ja nemokamai galima naudotis viešai.

Teisinės informacijos sistemoje (TIS) suteikiama prieiga prie toliau išvardytos informacijos (tačiau portale „N-Lex“ galima prieiga tik prie rubrikų „Suvestinės federalinių teisės aktų redakcijos“ ir „Autentiškas federalinių įstatymų leidinys („Bundesgesetzblatt“) nuo 2004 m.“).

Federalinių įstatymų leidinys („Bundesgesetzblatt“, su autentiško BGBl numeriais nuo 2004 m. galima susipažinti svetainėje „N-Lex“)

Čia pateikiamas Austrijos federalinių įstatymų leidinys. Jame skelbiami federaliniai konstituciniai ir kiti įstatymai, nutarimai, potvarkiai ir valstybinės sutartys. Teisės aktus priima Austrijos parlamentas (Nacionalinė Taryba, Bundesratas) arba jie priimami federalinės vyriausybės (arba federalinio ministro) nutarimu ar potvarkiu.

Nuo 2004 m. teisiškai privaloma federalinio įstatymų leidinio redakcija skelbiama tik Teisinės informacijos sistemoje. Teisiškai privaloma yra tik pasirašyta redakcija, kurią galima rasti paspaudus piktogramą Rodyti parašą.

Pateikiamos 1945–2003 m. redakcijos teisiškai neprivalomos. Be to, Teisinės informacijos sistemoje pateikiamos nuorodos į Austrijos nacionalinę biblioteką, kuri internete skelbia 1780–1940 m. išleistus įstatymų leidinius.

Suvestinės federalinių teisės aktų redakcijos (portale „N-Lex“)

Čia pateikiama duomenų bazė, kurioje yra visų federalinių teisės aktų suvestinės redakcijos (tai teisiškai neprivalomos teisės aktų redakcijos, į kurias įtraukti visi jų pakeitimai). Šioje duomenų bazėje esantys dokumentai pateikiami vien tik informacijos tikslais, todėl nėra teisiškai privalomi.

Nuo 2002 m. pateikti ministerijų teisės aktų projektai ir vyriausybės pasiūlymai („Begutachtungsentwürfe und Regierungsvorlagen“)

Sudaroma galimybė atlikti nuo 2004 m. pateiktų ministerijų teisės aktų projektų („Begutachtungsentwürfe“) ir vyriausybės pasiūlymų („Regierungsvorlagen“) paieška

Ministerijų teisės aktų projektus teikia ministerijos, o kitos federalinės ministerijos, specialistai arba interesų grupės per tam skirtą laiką dėl jų gali pareikšti savo nuomonę.

Vyriausybės pasiūlymai – tai federalinės vyriausybės parengti teisės aktų projektai, kuriems vieningai pritarta ministrų taryboje ir kurie teikiami balsuoti parlamente.

Suvestinės federalinių žemių teisės aktų redakcijos

Teisinės informacijos sistemoje yra žemių vyriausybių tarnyboms bendradarbiaujant parengta duomenų bazė, kurioje sukauptos devynių Austrijos federalinių žemių (Burgenlando, Karintijos, Žemutinės Austrijos, Aukštutinės Austrijos, Zalcburgo, Štirijos, Tirolio, Forarlbergo ir Vienos) teisės aktų suvestinės redakcijos.

Federalinių žemių teisės aktus leidžia (priima) landtagas arba jie priimami federalinės žemės gubernatoriaus ar jos vyriausybės nutarimu ir yra teisiškai privalomi tik atitinkamoje federalinėje žemėje.

Federalinių žemių įstatymų leidiniai

Teikiama prieiga prie Burgenlando (nuo 2000 m.), Karintijos (nuo 2000 m.), Aukštutinės Austrijos (nuo 1947 m.), Zalcburgo (2001 m.), Štirijos (nuo 1989 m.), Tirolio (nuo 1995 m.), Forarlbergo (nuo 2001 m.) federalinių žemių įstatymų leidinių.

Juose skelbiami federalinių žemių konstituciniai ir kiti įstatymai, nutarimai, pranešimai ir valstybinės sutartys.

Vienos federalinės žemės įstatymų leidinių (nuo 1955 m.) galima ieškoti naudojantis nuoroda į Vienos miesto valdybos svetainę.

Be to, pasinaudojant nuoroda į Austrijos nacionalinę bibliotekos svetainę galima rasti istorinius federalinių žemių įstatymų rinkinius.

Savivaldybių teisės aktai („Gemeinderecht“)

Čia galima rasti Karintijos, Žemutinės Austrijos, Zalcburgo, Štirijos ir Vienos federacinių žemių savivaldybių sprendimų rinkinius.

Savivaldybių teisės aktai leidžiami naudojantis pagal konstituciją savivaldybėms suteiktomis galiomis.

Teismų praktikos dokumentai

Čia pateikiami sprendimai, kuriuos priėmė šie teismai arba komisijos:

  • Konstitucinis Teismas [„Verfassungsgerichtshof“ (VfGH)] - Pateikiami nuo 1980 m. paskelbti sprendimai. Nauji sprendimai paprastai pateikiami per savaitę nuo jų įteikimo bylos šalims.
  • Aukščiausiasis administracinis teismas [„Verwaltungsgerichtshof“ (VwGH)] - Pateikiami nuo 1990 m. paskelbti sprendimai.
  • Teismų praktika - Šioje rubrikoje pateikiami Aukščiausiojo teismo [„Oberster Gerichtshof“ (OGH)] – paskutinės instancijos institucijos civilinėse ir baudžiamosiose bylose – sprendimai. Be to, pateikiami ir žemesnės instancijos teismų (apylinkių teismų, apygardų teismų, aukštesniųjų apygardų teismų) sprendimai. Papildomai dar galima susipažinti su rinktiniais užsienio teismų sprendimais.
  • Tribunolų ir komisijų sprendimai - Teisinės informacijos sistemoje galima rasti ir įvairių nepriklausomų institucijų sprendimus: devynių nepriklausomų administracinių bylų senatų („Unabhängige Verwaltungssenate“ (UVS)), Nepriklausomo federalinio prieglobsčio bylų senato [„Unabhängiger Bundesasylsenat“ (UABS)], Aplinkos senato („Umweltsenat“), Federalinio komunikacijų bylų senato („Bundeskommunikationssenat“), viešųjų pirkimų priežiūros įstaigų („Vergabekontrollbehörden“) t. y. Federalinės viešųjų pirkimų tarnybos („Bundesvergabeamt“), Federalinės viešųjų pirkimų priežiūros komisijos („Bundes-Vergabekontrollkommission“), Zalcburgo ir Vienos viešųjų pirkimų priežiūros senatų („Vergabekontrollsenate Salzburg und Wien“), drausmės komisijų („Disziplinarkommissionen“), Apeliacijų komisijos („Berufungskommission“), Vyriausiosios drausmės komisijos („Disziplinaroberkommission“), Duomenų apsaugos komisijos („Datenschutzkommission“) ir Darbuotojų atstovybės priežiūros komisijos („Personalvertretungs-Aufsichtskommission“). Be to, naudojantis nuoroda, galima ieškoti Nepriklausomo mokesčių bylų senato [„Unabhängiger Finanzsenat“ (UFS)] sprendimų.

Federalinių ministerijų ir Federalinės teisingumo ministerijos [„Bundesministerium für Justiz“ (BMJ)] nutarimai

Pateikiami rinktiniai Austrijos federalinių ministerijų nutarimai.

Federalinių ministerijų nutarimai yra administracinės ministerijų taisyklės, kuriomis patikslinamos įstatymo įgyvendinimo sąlygos.

Austrian Laws (Austrijos įstatymai)

Čia pateikiamos rinktinės Austrijos teisės nuostatos anglų kalba.

ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.