retsinformation.dk

retsinformation.dk

Ispišite ovu stranicu

 Denmark Retsinformation Logo

Opis

Web-mjesto retsinformation.dk sadržava sve danske zakone i ostale propise (izvršni nalozi, okružnice itd.) koje su donijeli danski ministri i vladine agencije te dokumente danskog parlamenta („Folketing”) (iz parlamentarne godine 1985. – 1986.) i mišljenja parlamentarnog ombudsmana (nakon 1988.).

To web-mjesto sadržava sve zakone i pravila koja su se primjenjivala kada je sustav bio uspostavljen (u razdoblju od 1985. do 1989.) te sve zakone i propise koji su doneseni nakon toga.

Svi su dokumenti na danskom jeziku.

Web-mjesta lovtidende.dk i ministerialtidende.dk  

Lovtidende (u daljnjem teksu „LT”) medij je za proglašavanje zakona danskih javnih tijela. LT se objavljuje u tri dijela: A, B i C (u daljnjem tekstu „LTA”, „LTB” i „LTC”).

LTA sadržava sve zakone, naloge/odluke i izvršne naloge koji se moraju proglasiti u dijelu LTA, a koji nisu obuhvaćeni u dijelu LTB. LTB sadržava akte o državnom proračunu i dodatnim dodijeljenim sredstvima. LTC sadržava ugovore i druge sporazume među državama.

LT se od 1. siječnja 2008. objavljuje u elektroničkom formatu.

Sve okružnice, dokumenti sa smjernicama, dopisi i slični dokumenti od općeg interesa mogu se objavljivati u službenom listu „Ministerialtidende”. Uredbe objavljene u službenom listu „Ministerialtidende” nemaju pravni učinak.

Čim se određeni dokument proglasi u LT-u ili objavi u službenom listu „Ministerialtidende”, istodobno postaje dostupan na web-mjestu retsinformation.dk.

Pravni instrumenti

Temeljni akt (hovedlov) donosi Folketing i odobrava kraljica.

Aktom o izmjenama (ændringslov) izmjenjuju se pojedinačne odredbe važećih zakona. Akt donosi Folketing i odobrava kraljica.

Pročišćeni akt (lovbekendtgørelse) sadržava pročišćeni tekst temeljnog akta kako je izmijenjen.

Zbirke (datasammenskrivninger) odgovaraju pročišćenim aktima, no nisu služeni dokumenti.

Akti o državnom proračunu i dodatnim dodijeljenim sredstvima mogu sadržavati primjedbe (tekstanmærkninger), kojima se u određenim slučajevima utvrđuju materijalna pravila. Primjedba se odnosi samo na fiskalnu godinu relevantnog državnog proračuna.

To web-mjesto sadržava relevantne metapodatke s poveznicama na dokumente koji se nalaze na web-mjestu „lovtidende.dk”.

Nalog (anordning) izdaje organ javne uprave na temelju određenog zakona ili radi njegove provedbe.

Kraljevsko odobrenje (kongelig anordning) daje kraljica. U načelu se primjenjuje za stupanje na snagu zakona koji se odnose na Grenland i Farske otoke.

Nalogom o izmjenama (ændringsanordning) izmjenjuje se važeći nalog ili odluka.

Nalogom o početku valjanosti (ikrafttrædelsesanordning) utvrđuje se datum početka valjanosti zakona.

Izvršne naloge (bekendtgørelser) izdaju ministarstva i drugi organi javne uprave, a primjenjuju se i na privatne osobe i na javna tijela. Izvršni nalozi izdaju se u načelu na temelju određenog zakona.

Izvršnim nalogom o izmjenama (ændringsbekendtgørelse) izmjenjuje se postojeći izvršni nalog.

Izvršnim nalogom o početku valjanosti (ikrafttrædelsesbekendtgørelse) utvrđuje se datum početka valjanosti zakona.

Međunarodni izvršni nalog (international bekendtgørelse) odnosi se na međunarodno pravo i obveze.

Otvoreno pismo (åbent brev) objavljuje kraljica. Sada služi isključivo za raspisivanje općih izbora.

Okružnica (cirkulære) sadržava opća pravna pravila, a izdaju je pojedinačna ministarstva, agencije itd. i namijenjena je isključivo drugim javnim tijelima.

Okružnicom o izmjenama (ændringscirkulære) izmjenjuje se postojeća okružnica.

Dokument sa smjernicama (vejledning) može sadržavati informacije o sadržaju i kontekstu zakona te njihovu tumačenju i primjeni. Dokument sa smjernicama vrsta je uredbe bez pravnog učinka. Dokument je naslovljen javnim tijelima.

Dopis (skrivelse) sadržava opće prijedloge i preporuke koje nisu pravno obvezujuće, a donosi ih jedan organ javne uprave za druge.

Cirkularno pismo (cirkulæreskrivelse) upravni je dopis upućen raznim javnim tijelima.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.