Унгарска правна база данни

Унгарска правна база данни

Разпечатване на страницата

Функцията за търсене на уебсайта на базата данни за националното законодателство (http://njt.hu) може да се ползва безплатно от гражданите, като целта е да се насърчи достъпът до унгарското законодателство.

Съдържанието и услугите на базата данни за националното законодателство се предоставят от Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (издателя на унгарския официален вестник).

Преводите на английски език на закони, посочени от министъра на правосъдието, също са достъпни в базата данни за националното законодателство.

Основни термини, използвани в унгарското законодателство, са достъпни на унгарски и английски в терминологичната база данни на унгарското министерство на правосъдието.

Основни видове закони и публичноправни регулаторни инструменти

Alaptörvény (основен закон): това е правната норма от най-висока степен, с която се урежда правната система на Унгария. В него са определени основните права и задължения на гражданите и са установени основните правила за държавната структура. Останалите нормативни актове не могат да противоречат на основния закон.

Törvény (закон): правната норма от втората най-висока степен. Правата и задълженията, които се уреждат със закони, са определени в основния закон. Закони могат да се приемат, изменят или отменят само от Народното събрание.

Rendelet (подзаконов нормативен акт): нормативен акт, приет въз основа на или с цел изпълнение на разпоредбите на правни норми от по-висока степен. Подзаконовите нормативни актове имат силата на закон в широк смисъл, защото се приемат при упражняване на правомощия, предоставени по силата на нормативни актове от по-висока степен.

Határozat (нормативно решение): публичноправен регулаторен инструмент, приет например от Народното събрание, правителството или друг колективен орган на централната държавна администрация, както и от местни правителства с цел регламентиране на тяхната организация, функциониране, дейности и планове за действие.

Utasítás (нормативна заповед): публичноправни регулаторни инструменти, които се издават от ръководителите на административни организации, напр. на Народното събрание, министерства, независими регулаторни органи, и са задължителни за служителите на съответните органи.

Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.