Ουγγρική νομοθετική βάση δεδομένων

Ουγγρική νομοθετική βάση δεδομένων

Εκτύπωση σελίδας

Η λειτουργία αναζήτησης που διατίθεται στον ιστότοπο της Βάσης Δεδομένων της Εθνικής Νομοθεσίας (http://njt.hu) παρέχεται δωρεάν στο κοινό για να προωθηθεί η πρόσβαση στην ουγγρική νομοθεσία.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο της Βάσης Δεδομένων της Εθνικής Νομοθεσίας παρέχονται από την Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (την υπηρεσία έκδοσης της ουγγρικής επίσημης εφημερίδας).

Η Βάση Δεδομένων της Εθνικής Νομοθεσίας περιλαμβάνει επίσης μεταφράσεις στα αγγλικά νόμων που καθορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται στην ουγγρική νομοθεσία διατίθενται στα ουγγρικά και στα αγγλικά στη βάση δεδομένων ορολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας.

Κύριοι τύποι νόμων και κανονιστικών πράξεων δημόσιου δικαίου

Alaptörvény (Θεμελιώδης νόμος): νομικός κανόνας ανώτατου επιπέδου που διέπει το νομικό σύστημα της Ουγγαρίας, καθορίζει τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και θεσπίζει τους βασικούς κανόνες για τη δομή του κράτους. Κανένα μέτρο οποιουδήποτε άλλου κανόνα δεν μπορεί να αντιβαίνει στον θεμελιώδη νόμο.

Törvény (Νομοθετική πράξη): ο δεύτερος στην ιεραρχία νομικός κανόνας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που διέπονται από νομοθετικές πράξεις καθορίζονται με τον θεμελιώδη νόμο. Οι νομοθετικές πράξεις μπορούν να θεσπιστούν, να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν μόνο από την Εθνοσυνέλευση.

Rendelet (Διάταγμα): πρόκειται για νόμο που βασίζεται σε νομικούς κανόνες ανώτατου επιπέδου ή εκτελεί διατάξεις νομικών κανόνων ανώτατου επιπέδου. Τα διατάγματα έχουν ισχύ νόμου, καθώς θεσπίζονται κατόπιν έγκρισης που χορηγείται βάσει νόμων ανώτατου επιπέδου.

Határozat (Κανονιστική απόφαση): πρόκειται για κανονιστική πράξη δημόσιου δικαίου που εγκρίνεται π.χ. από την Εθνοσυνέλευση, την κυβέρνηση ή άλλο συλλογικό όργανο της κεντρικής κρατικής διοίκησης, καθώς και από την τοπική αυτοδιοίκηση για τη ρύθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας τους, καθώς και των δραστηριοτήτων και των σχεδίων δράσης τους.

Utasítás (Κανονιστική οδηγία): πρόκειται για κανονιστική πράξη δημόσιου δικαίου που εκδίδεται από τους επικεφαλής των διοικητικών οργανισμών, π.χ., της Εθνοσυνέλευσης, υπουργείων και ανεξάρτητων ρυθμιστικών οργάνων και είναι δεσμευτική για το προσωπικό των αντίστοιχων οργάνων.

Χώρες της ΕΕ

Το N-Lex προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου στις εθνικές βάσεις νομικών δεδομένων των χωρών της ΕΕ.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω χώρες για να αναζητήσετε νομικές πράξεις ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νομικό της σύστημα.
Χώρες ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Το N-Lex παρέχει συνδέσμους και περιγραφές ιστοτόπων χωρών εκτός ΕΕ.