Unkarin säädöstietokanta

Unkarin säädöstietokanta

Tulosta tämä sivu

Unkarin kansallisen säädöstietokannan (http://njt.hu) verkkosivusto on avoin ja maksuton palvelu, jossa on myös hakutoiminto.

Kansallisen lainsäädäntötietokannan sisällöstä ja palveluista vastaa Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (Unkarin virallisten julkaisujen toimisto).

Kansallisessa lainsäädäntötietokannassa on myös englanninkieliset käännökset laeista, jotka Unkarin oikeusministerin määrittämän politiikan mukaisesti on käännettävä.

Unkarin lainsäädännössä käytettäviä keskeisiä käsitteitä voi hakea Unkarin oikeusministeriön termitietokannasta unkarin ja englannin kielillä.

Keskeiset säädöslajit ja sääntelyvälineet

Alaptörvény (perustuslaki): Unkarin oikeusjärjestelmän ylimmänasteinen oikeusnormi, jossa määritellään kansalaisten perusoikeudet ja -velvollisuudet sekä valtio- ja yhteiskuntajärjestelmän keskeiset säännöt. Muut oikeusnormit eivät saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa.

Törvény (laki): toiseksi ylimmän tason oikeusnormi. Lailla vahvistettavat oikeudet ja velvollisuudet määritellään perustuslaissa. Lait antaa, muuttaa tai kumoaa Unkarin kansalliskokous (parlamentti).

Rendelet (asetus): laki, joka perustuu ylemmän tason oikeusnormiin tai jolla pannaan ylemmän tason oikeusnormi täytäntöön. Asetuksilla on lainvoima, koska ne annetaan ylemmän tason säädöksen nojalla.

Határozat (päätös): julkisoikeudellinen sääntelyväline, jonka voi antaa esimerkiksi kansalliskokous, hallitus tai valtion keskushallinnon kollegiaalinen elin sekä paikallishallinnon elin ja jolla säännellään niiden organisaatiota, tehtäviä, toimintaa ja toimintasuunnitelmia.

Utasítás (määräys): julkisoikeudellinen sääntelyväline, jonka antaa hallintoelimen (esimerkiksi kansalliskokous, ministeriöt, riippumattomat sääntelyelimet) johtaja ja joka sitoo asianomaisen elimen henkilöstöä.

EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.