Węgierska baza aktów prawnych

Węgierska baza aktów prawnych

Drukuj stronę

Funkcja wyszukiwania na stronie internetowej krajowej bazy ustawodawstwa (http://njt.hu) umożliwia bezpłatny dostęp do węgierskich aktów prawnych.

Za treść i usługi oferowane w ramach krajowej bazy ustawodawstwa odpowiada Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft (wydawca węgierskiego dziennika urzędowego).

W krajowej bazie ustawodawstwa dostępne są również angielskie tłumaczenia ustaw określonych przez ministra sprawiedliwości.

Podstawowe pojęcia węgierskiej terminologii prawniczej są dostępne w językach węgierskim i angielskim w bazie terminologicznej Ministerstwa Sprawiedliwości Węgier.

Główne rodzaje ustaw i innych aktów normatywnych prawa publicznego

Alaptörvény (ustawa zasadnicza): najwyższa rangą norma węgierskiego systemu prawnego. Określa podstawowe prawa i obowiązki obywateli oraz podstawowe zasady dotyczące struktury państwa. Żadne przepisy i normy prawa nie mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Törvény (ustawa): akt prawny usytuowany na drugim miejscu w hierarchii norm prawnych. Prawa i obowiązki regulowane ustawami są określone w ustawie zasadniczej. Ustawy mogą zostać przyjęte, zmienione lub uchylone wyłącznie przez Zgromadzenie Narodowe.

Rendelet (rozporządzenie): przepisy lub akty wykonawcze opierające się na wyższych rangą normach prawnych. Rozporządzenia mają moc ustawy, ponieważ są przyjmowane na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów wobec nich nadrzędnych.

Határozat (decyzja normatywna): instrument regulacyjny prawa publicznego, w którym np. Zgromadzenie Narodowe, rząd lub inny organ centralnej administracji państwowej, a także władze lokalne mogą określać zasady regulujące ich organizację, funkcjonowanie, działalność i plany działania.

Utasítás (zalecenie normatywne): instrument regulacyjny prawa publicznego, w drodze którego kierownicy organów administracyjnych, np. Zgromadzenia Narodowego, ministerstw, autonomicznych organów regulacyjnych, mogą wydawać decyzje mające zastosowanie do personelu danej instytucji.

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.