Ungersk rättsinformation på nätet

Ungersk rättsinformation på nätet

Skriv ut sidan

Du kan söka gratis i Ungerns nationella databas för rättsinformation (http://njt.hu).

Databasen sköts av Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (den ungerska författningssamlingens utgivare).

Här finns också engelska översättningar. Vilka lagtexter som ska översättas bestäms av det ungerska justitieministeriet.

Sökord finns på ungerska och engelska och är samlade i justitieministeriets termdatabas.

Huvudtyper av rättsinformation

Alaptörvény (grundlagen): Grundlagen står över alla andra lagar och gäller statens rättssystem och funktioner och de grundläggande fri- och rättigheterna. Inga bestämmelser får strida mot grundlagen.

Törvény (lagar): Den näst högsta nivån i författningshierarkin. Vilka rättigheter och skyldigheter som lagarna ska reglera fastställs i grundlagen. Lagar kan bara antas, ändras och upphävas av parlamentet.

Rendelet (förordningar): Regler som bygger på en överordnad rättsakt eller förklarar hur den ska genomföras. Förordningar har status som gällande lag, eftersom de antas genom ett bemyndigande i överordnade rättsakter.

Határozat (bindande beslut): Parlamentet, regeringen, ministerierna, kommunerna och andra organ kan fatta beslut för att reglera sin egen verksamhet.

Utasítás (föreskrifter): Parlamentet, ministerierna, tillsynsmyndigheterna och andra organ kan utfärda föreskrifter för att styra de organ som lyder under dem.

EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.