Законодателство

Законодателство

Разпечатване на страницата

Overheid.nl logo

Описание

Wet-en Regelgeving (Законодателство) е юридическият раздел на уебсайта на нидерландското правителство Overheid.nl.

За него отговаря министерството на финансите, а поддръжката му се осигурява от частната фирма SDU Uitgevers.

Wet-en Regelgeving дава достъп до консолидирани текстове от нидерландското законодателство, влезли в сила или отменени, считано от 1 май 2002 г.

Сайтът е разделен на четири отделни рубрики: Закони (Wetten); Общи административни разпоредби (AMvB) и кралски декрети (Koninklijke besluiten); Вътрешни регламенти (Reglement van orde); Министерски регламенти (Ministeriële regeling).

Консолидираните текстове, достъпни в Wet-en Regelgeving, имат неофициален характер. Единствено текстовете, публикувани в официалните вестници (Staatsblad - за закони, Staatscourant - за регламенти) или от държавните органи, са с официален характер.

Правни актове

Закони (Wetten): Правни норми, приети съгласно процедурата, предвидена в Конституцията на Нидерландия (1815 г.). Законите се гласуват от парламента, след което се одобряват от правителството.

Общи административни разпоредби (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB): Декрети за изпълнение, които са част от законите. Те се постановяват от краля или от правителството след издаване на положително становище от страна на Държавния съвет (Raad van State). Декретите имат общ характер и влизат в сила веднага след публикуването им в Официален вестник.

Кралски декрети (Koninklijk Besluit): Официално това са решения на краля, но на практика става въпрос за решения, приети от министрите, тъй като само те носят политическа отговорност. Кралските укази са специални актове с индивидуален характер. Те могат да се отнасят до назначаването на кмет или връчването на кралско отличие. За издаването им не се изисква одобрението на Държавния съвет, а в повечето случаи не е нужно и съгласието на Съвета на министрите.

Вътрешни регламенти (Reglement van orde): Определят правилата за функциониране на общинските и управителни съвети, на предприятията и т.н.

Министерски регламенти (Ministeriële regeling): Регламенти за прилагане на законите, приети от министрите или за които те носят политическа отговорност в съответните им области на компетентност. Тяхното прилагане е обвързано със закона.

Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.