Právní předpisy

Právní předpisy

Vytisknout tuto stránku

 Netherlands Logo

Popis  

Wet-en Regelgeving (Právní předpisy) je název internetových stránek, které tvoří součást portálu nizozemské vlády Overheid.nl.

Stránky spravuje soukromá společnost SDU Uitgevers a odpovědnost za ně nese ministerstvo financí.

Na stránkách Wet-en Regelgeving lze najít konsolidovaná znění platných právních předpisů Nizozemska. Jsou zde i předpisy, které byly zrušeny po 1. květnu 2002.

Stránky jsou členěny do čtyř samostatných rubrik: zákony (Wetten); správní předpisy (AMvB) a královské výnosy (Koninklijke besluiten); jednací řády a interní předpisy (Reglement van orde); ministerská nařízení (Ministeriële regeling).

Konsolidovaná znění na stránkách Wet-en Regelgeving nejsou závaznými právními akty. Těmi jsou pouze texty zveřejněné orgány státní moci v úředním věstníku (Staatsblad pro zákony, Staatscourant pro nařízení).  

Právní akty

Zákony (Wetten): právní norma přijatá postupem stanoveným v nizozemské ústavě (1815). Zákony se nejprve projednávají v parlamentu a posléze je schvaluje vláda.

Správní předpisy (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB): prováděcí vyhlášky, které jsou součástí zákonů.

Vyhlásit je může panovník nebo vláda poté, co je projednají se Státní radou (Raad van State) a získají její kladné stanovisko.

Tyto normy mají obecnou povahu a vstupují v platnost v den, kdy jsou zveřejněny v úředním věstníku.

Královské výnosy (Koninklijk Besluit): oficiálně se jedná o rozhodnutí přijatá panovníkem, ale v praxi je přijímají ministři, jelikož nesou politickou zodpovědnost. Mají spíše povahu zvláštního výnosu s individuálním dosahem. Mohou se týkat jmenování starosty nebo udělení královského vyznamenání. Ve většině případů není k jejich vydání zapotřebí souhlasu Státní rady ani Rady ministrů.

Jednací řády a interní předpisy (Reglement van orde): stanoví pravidla fungování např. městských rad, správních rad a podniků.

Ministerská nařízení (Ministeriële regeling): prováděcí nařízení k zákonům, která přijímají ministři nebo jsou přijímána v jejich kompetenci. Jejich proveditelnost je podmíněna zákonem.

Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.