Teisės aktai

Teisės aktai

Spausdinti šį puslapį

 Netherlands Logo

Aprašas

„Wet-en Regelgeving“ (Teisės aktai) – tai Nyderlandų vyriausybės portalo „Overheid.nl“ teisės klausimams skirta interneto svetainė.

Už šią svetainę atsakinga Finansų ministerija, o ją tvarko privati įmonė „SDU Uitgevers“.

Svetainėje „Wet-en Regelgeving“ pateikiami konsoliduoti Nyderlandų teisės aktai (galiojantys ir panaikinti 2002 m. gegužės 1 d. arba vėliau).

Jie suskirstyti į keturias kategorijas: įstatymus (Wetten); bendrąsias administravimo priemones (AmvB) ir karališkuosius dekretus (Koninklijke besluiten); vidaus taisykles (Reglement van orde); ministrų įsakymus (Ministeriële regeling).

Svetainėje „Wet-en Regelgeving“ pateikiamos konsoliduotos teisės aktų versijos nėra oficialūs dokumentai. Oficialiais laikomi tik oficialiuosiuose leidiniuose „Staatsblad“ (įstatymai) ir „Staatscourant“ (kiti teisės aktai) beivaldžios institucijų skelbiami tekstai.

Teisės aktai

Įstatymai (Wetten) – tai teisės aktai, priimti laikantis Nyderlandų konstitucijoje (1815 m.) nustatytos tvarkos. Dėl jų balsuojama parlamente, o paskui juos turi patvirtinti vyriausybė.

Bendrosios administravimo priemonės (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB) – tai įgyvendinimo teisės aktai, įstatymų dalis. Juos, pasitarę su Valstybės taryba (Raad van State) ir gavę jos pritarimą, skelbia karalius arba vyriausybė. Šios bendrosios priemonės įsigalioja jų paskelbimo oficialiajame leidinyje dieną.

Karališkieji dekretai (Koninklijk Besluit) – tai sprendimai, kuriuos formaliai priima karalius, o iš tiesų – ministrai, nes būtent jie už juos politiškai atsakingi. Tai veikiau individualaus pobūdžio dokumentai, pavyzdžiui, sprendimai dėl mero skyrimo arba karališkojo apdovanojimo. Tokiais atvejais dažniausiai nereikia gauti nei Valstybės tarybos, nei Ministrų tarybos pritarimo.

Vidaus taisyklės (Reglement van orde) – tai savivaldybių tarybų, administracinių tarybų ir įvairių organizacijų veiklos taisyklės.

Ministrų įsakymai (Ministeriële regeling) – tai ministrų priimamos jų kompetencijai priklausančių sričių įstatymų įgyvendinimo taisyklės. Įstatymai turi viršenybę tokių įsakymų atžvilgiu ir pastarieji skirti įstatymams įgyvendinti.

ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.