Likumdošanas akti

Likumdošanas akti

Izdrukāt šo lapu

 Netherlands Logo

Apraksts

"Wet-en Regelgeving" (Likumdošanas akti) ir Nīderlandes valdības interneta portāla Overheid.nl juridisko dokumentu vietne.

To pārvalda privāts uzņēmums "SDU Uitgevers", un tā ir Finanšu ministrijas pārziņā.

Vietnē "Wet-en Regelgeving" ir pieejami Nīderlandes tiesību aktu konsolidētie teksti, kas ir spēkā vai atcelti no 2002. gada 1. maija.

Tajā ir četras rubrikas: likumi (Wetten), vispārējie administratīvie rīkojumi (AMvB), karalienes dekrēti (Koninklijke besluiten), iekšējie reglamenti (Reglement van orde) un ministru reglamenti (Ministeriële regeling).

Konsolidētajiem tekstiem, kas pieejami "Wet-en Regelgeving", nav oficiāla statusa. Tikai oficiālajos laikrakstos (Staatsblad likumiem, Staatscourant noteikumiem) publicētajiem valsts instanču tekstiem ir oficiāls statuss.

Tiesību akti

Likumi (Wetten): tiesību akts, pieņemts atbilstoši Nīderlandes Konstitūcijā (1815) noteiktai procedūrai. Par to balso parlaments, bet pēc tam to apstiprina valdība.

Vispārējie administratīvie rīkojumi (Algemene maatregel van Bestuur, AmvB): piemērošanas dekrēti, kas ir likuma sastāvdaļa. Rīkojumu izdod karaliene vai valdība, apspriedušās ar Valsts padomi (Raad van State) un saņēmušas no tās pozitīvu atzinumu. Tiem ir vispārēja darbības joma, un tie stājas spēkā kopš publicēšanas oficiālajā laikrakstā.

Karalienes dekrēti (Koninklijk Besluit): oficiāli tie ir lēmumi, kurus pieņēmusis karaliene, bet praktiski tos ir pieņēmuši ministri, jo viņi par tiem ir politiski atbildīgi. Dekrētiem parasti nav vispārējs, bet konkrēts raksturs, tos piemēro individuāli. Ar tiem var, piemēram, iecelt pilsētas mēru vai piešķirt apbalvojumu. Vairumā gadījumu tie nav jāapstiprina ne Valsts padomē, ne Ministru padomē.

Iekšējie reglamenti (Reglement van orde): noteikumi, kā darbojas municipālās padomes, administratīvās un uzņēmumu padomes utt.

Ministru reglamenti (Ministeriële regeling): likumu piemērošanas reglamenti, kurus pieņem ministri vai viņu pilnvarotie attiecīgajā kompetences jomā. Tie ir pakārtoti likumam, kas jāpiemēro.

ES valstis

N-Lex piedāvā vienotu piekļuvi dažādo ES dalībvalstu tiesību aktu datubāzēm.

Izvēlieties vienu valsti no zemāk redzamā saraksta, lai meklētu tiesību aktus vai uzzinātu vairāk par tās tiesību sistēmu.
Trešās valstis

N-Lex sniegtas saites uz un apraksti par trešo valstu tīmekļa vietnēm.