Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

Deze pagina afdrukken

 Netherlands Logo

Beschrijving 

Door de Nederlandse regering goedgekeurde rechtsvoorschriften zijn te vinden op de website overheid.nl, onder wet- en regelgeving.

De website wordt beheerd door de particuliere onderneming SDU Uitgevers in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken.

De site bevat de geconsolideerde Nederlandse wetgeving die sinds 1 mei 2002 van kracht is of is geweest.

De gebruiker kan zoeken in vier rubrieken: wetten; algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en koninklijke besluiten; reglementen van orde; ministeriële regelingen.

De informatie die te vinden is op de website wet- en regelgeving heeft geen officieel karakter. Alleen publicatie in officiële overheidsbladen (het Staatsblad voor wetten, de Staatscourant voor besluiten) is bekendmaking in de zin van de grondwet.

Soorten rechtsregels

Wet: Rechtsvoorschrift dat wordt aangenomen volgens de in de Nederlandse grondwet daarvoor vastgestelde procedure. Wetten worden goedgekeurd door de Staten-Generaal en bekrachtigd door de Kroon.

Algemene maatregel van bestuur: Een uitvoeringsbesluit dat gebaseerd is op een wet. AMvB's worden genomen door de Kroon (de regering) na een gunstig advies van de Raad van State. Ze hebben een algemene strekking en treden in werking na publicatie in het Staatsblad.

Koninklijk besluit: In de praktijk zijn dit ministeriële besluiten, omdat de ministers verantwoordelijk zijn voor besluiten van de Kroon. KB's hebben eerder een specifiek karakter: benoemingen van burgemeesters of koninklijke onderscheidingen worden bijvoorbeeld via een koninklijk besluit vastgesteld. Voor een KB is raadpleging van de Raad van State niet vereist, en meestal hoeft ook de Ministerraad er geen kennis van te nemen.

Reglement van orde: Bevat regels voor de werking van gemeenteraden, raden van bestuur enz.

Ministeriële regeling: Een verordening die een minister vaststelt in uitvoering van een wet of in het kader van de eigen ministeriële verantwoordelijkheid. Omdat het een uitvoeringsmaatregel is, is een ministeriële regeling ondergeschikt aan de wet.

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.