Ustawodawstwo

Ustawodawstwo

Drukuj stronę

 Netherlands Logo

Opis

Wet-en Regelgeving (Ustawodawstwo) to jedna z zakładek na głównej stronie portalu internetowego administracji publicznej Królestwa Niderlandów: Overheid.nl.

Na zlecenie ministerstwa finansów portalem tym zarządza prywatny wykonawca SDU Uitgevers.

Strona Wet-en Regelgeving oferuje dostęp do ujednoliconych tekstów aktów prawnych, które obowiązują lub obowiązywały w Królestwie Niderlandów po 1 maja 2002 r.

Dzielą się one na cztery kategorie: ustawy (Wetten); ogólne akty regulacyjne (Algemene maatregel van bestuur – AMvB) oraz dekrety królewskie (Koninklijke besluiten); rozporządzenia wewnętrzne (Reglement van orde); rozporządzenia ministerialne (Ministeriële regeling).

Ujednolicone teksty aktów prawnych, dostępne poprzez zakładkę Wet-en Regelgeving, nie mają charakteru oficjalnych publikacji. Charakter oficjalny mają wyłącznie teksty opublikowane w dziennikach urzędowych (Staatsblad w przypadku ustaw, Staatscourant w przypadku rozporządzeń) i te opublikowane przez organy publiczne.

Akty prawne

Ustawy (Wetten): akty prawne uchwalane zgodnie z procedurą określoną w konstytucji Królestwa Niderlandów (1815 r.). Ustawy uchwalane są przez parlament, a następnie zatwierdzane przez rząd.

Ogólne akty regulacyjne (Algemene maatregel van bestuur, AMvB): akty wykonawcze stanowiące część ustawy. Przyjmowane są przez króla lub przez rząd po zasięgnięciu opinii i uzyskaniu zgody rady stanu (Raad van State). Mają one zasięg ogólny i wchodzą w życie z momentem opublikowania w dzienniku urzędowym.

Dekrety królewskie (Koninklijk Besluit): oficjalnie dekrety wydaje król, lecz w praktyce przyjmują je ministrowie, ponieważ to oni ponoszą za nie odpowiedzialność polityczną. Z reguły są to decyzje mające charakter indywidualny. Mogą dotyczyć np. nominacji burmistrza lub przyznania królewskiego wyróżnienia. W większości przypadków nie wymagają zatwierdzenia przez radę stanu ani radę ministrów.

Rozporządzenia wewnętrzne (Reglement van orde): określają zasady funkcjonowania rad miejskich, rad administracyjnych, przedsiębiorstw itd.

Rozporządzenia ministerialne (Ministeriële regeling): są to rozporządzenia wykonawcze do ustaw przyjmowane przez ministrów lub w ich imieniu, a dotyczące spraw leżących w ich właściwych obszarach kompetencji. Ponieważ są to środki wykonawcze, mają charakter podrzędny w stosunku do ustaw.

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.