Zakonodaja

Zakonodaja

Natisni stran

 Netherlands Logo

Opis

Spletna stran Wet-en Regelgeving (Zakonodaja) je namenjena pravnim aktom in je del portala nizozemske vlade Overheid.nl.

Stran upravlja zasebno podjetje SDU Uitgevers, odgovornost zanjo nosi ministrstvo za finance.

Stran Wet-en Regelgeving omogoča dostop do prečiščenih besedil nizozemske zakonodaje, ki veljajo ali so bila preklicana s 1. majem 2002.

Vsebuje štiri razdelke: Zakoni (Wetten); Splošni odloki (AmvB) in kraljeve odredbe (Koninklijke besluiten ); Notranji pravilniki (Reglement van orde); Ministrski pravilniki (Ministeriële regeling).

Prečiščena besedila, dostopna s strani Wet-en Regelgeving, niso uradne različice. Pravno zavezujoča so samo besedila, ki jih v uradnem listu (Staatsblad za zakone, Staatscourant za predpise) objavijo državni organi.

Pravni akti

Zakoni (Wetten): pravni akti, sprejeti po postopku, določenem z nizozemsko ustavo (1815). O njih glasuje parlament, potrdi jih vlada.

Splošni odloki (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB): izvedbeni akti, ki so del zakona. Izda jih kralj ali vlada po posvetovanju in pozitivnem mnenju Državnega sveta (Raad van State). Imajo splošen pomen in začnejo veljati takoj po objavi v uradnem listu.

Kraljeve odredbe (Koninklijk Besluit): uradno gre za sklepe, ki jih sprejme kralj, dejansko pa so to sklepi ministrov, saj ti nosijo politično odgovornost. To so posamični akti, saj se nanašajo na posameznike: govorijo denimo o imenovanju župana ali podelitvi kraljevega odlikovanja. Zanje večinoma ni potrebno soglasje Državnega sveta ali Sveta ministrov.

Notranji pravilniki (Reglement van orde): urejajo delovanje mestnih svetov, upravnih svetov, svetov družb itd.

Ministrski pravilniki (Ministeriële regeling): akti, ki določajo izvedbo zakona in jih sprejmejo ministri za področja v svoji pristojnosti. Podrejeni so zakonu.

Države EU

Portal N-Lex omogoča enoten dostop do podatkovnih zbirk nacionalnih zakonodaj po državah EU.

Izberite ustrezno državo spodaj , če želite poiskati določen pravni akt ali izvedeti več o njenem pravnem sistemu.
Države nečlanice EU

Portal N-Lex zagotavlja povezave in opise spletišč držav, ki niso članice EU.