Wet-en Regelgeving

Wet-en Regelgeving

Skriv ut sidan

 Netherlands Logo

Beskrivning

Wet-en Regelgeving är webbplatsen för rättsinformation i den nederländska regeringens portal Overheid.nl.

Webbplatsen sköts av finansministeriet med hjälp av företaget SDU Uitgevers.

På webbplatsen Wet-en Regelgeving har du tillgång till de konsoliderade versionerna av gällande lagstiftning från och med den 1 maj 2002.

Webbplatsen är indelad i fyra områden: lagar (wetten), allmänna tillämpningsbestämmelser (algemene maatregel van bestuur, AMvB) och kungliga dekret (koninklijke besluiten), arbetsordningar (reglement van orde) samt föreskrifter (ministeriële regeling).

De konsoliderade versionerna på webbplatsen är inte officiella. Bara de versioner som har offentliggjorts i de officiella författningssamlingarna (Staatsblad för lagar och Staatscourant för andra författningar) och av myndigheterna är officiella.

Författningar

Lagar: Allmängiltiga regler som antas i enlighet med Nederländernas grundlag (1815). Lagarna beslutas av parlamentet och godkänns av regeringen.

Allmänna tillämpningsbestämmelser: Administrativa beslut om hur en lag ska tillämpas. De ingår i lagen och utfärdas av monarken eller regeringen i samråd med förvaltningsdomstolen (Raad van State). De har allmän räckvidd och träder i kraft i och med att de offentliggörs i författningssamlingen.

Kungliga dekret: Beslut som officiellt antas av monarken men som i praktiken antas av ministerierna som också är politiskt ansvariga. Det rör sig oftast om specifika beslut om enskilda personer och kan gälla utnämningen av borgmästare eller kungliga medaljförläningar. Normalt måste de varken godkännas av författningsdomstolen eller ministerrådet.

Arbetsordningar: Arbetsregler för kommunstyrelser, förvaltningar m.m.

Föreskrifter: Beslut om hur en lag ska verkställas. Föreskrifterna antas av ministerierna eller av myndigheter på deras vägnar inom respektive ministeriums behörighetsområde. Lagen har företräde framför föreskrifterna.

EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.