<i>Diário da República</i>

<i>Diário da República</i>

Ispišite ovu stranicu

/multisite/n-lex-migration/file/logodreptjpg_frlogo_dre.pt_.jpg

The logo of the national legislative website of Portugal

Opis

Diário da República službeni je list Portugala, u skladu s člankom 119. Ustava Republike.

Elektroničko izdanje lista Diário da República u cijelosti je vjerodostojno (od 1. srpnja 2006.), a objavljivanje akata u njemu valjano je za sve pravne svrhe, u skladu s člankom 1. stavkom 5. Zakona br. 74/98 od 11. studenoga, kako je izmijenjen i ponovno objavljen Zakonom br. 43/2014 od 11. srpnja.

Diário da República uređuje se isključivo elektronički, na stranicama https://dre.pt/, kojima upravlja i čiji sadržaj objavljuje Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Pristup sadržaju i funkcionalnostima u cijelosti je javan i besplatan u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 83/2016.

Funkcionalnosti

Stranice lista Diário da República uključuju, među ostalim, sljedeće funkcionalnosti:

● pravne tekstove akata koji se u listu trebaju objaviti, u skladu s Ustavom i zakonom, konkretno Zakonom br. 74/98 od 11. studenoga, kako je izmijenjen i ponovno objavljen Zakonom br. 43/2014 od 11. srpnja (pravni akti objavljeni u prvoj seriji lista dostupni su za razdoblje od 1910., u drugoj seriji za razdoblje od 1980., dok su akti o trgovačkom pravu objavljeni u ugašenoj trećoj seriji lista dostupni za razdoblje od 1943. do 30. lipnja 2006. Svi se nalaze na https://dre.pt/).

● obrazloženja uredaba sa zakonskom snagom i regulatornih uredaba na jednostavnom portugalskom i engleskom jeziku

● ažurirani alat za uvid u konsolidirani tekst, koji nema pravnu snagu, relevantnog zakonodavstva mjerodavnog pravnog sustava (dosad je konsolidirano 1030 pravno uređenih područja)

● repozitorij zakonodavstva Krune (od 1603. do 1910.), smješten na internetskim stranicama Parlamenta

alat za prevođenje pravnih pojmova

alat kojim se na temelju opisa pojmova pretražuju akti koji se trebaju objaviti u listu Diário da República

pravne informacije koje je obradio i sistematizirao tim DIGEST Predsjedništva Vijeća ministara

● povezanost sa sektorskim bazama dopunskih pravnih informacija, konkretno sudskom praksom: https://dre.pt/emissores-jurisprudencia, http://www.dgsi.pt/, https://dre.pt/tribunais-superiores, pravo zajednice i administrativne smjernice

● popis i poveznice na stranice drugih službenih listova država članica Europske unije https://dre.pt/forum-dos-jornais-oficiais-da-uniao-europeia, https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/OPOCE/ojf/Information/prod/html/index.htm (Diário da República jedan je od osnivača Europskog foruma za službene listove, https://dre.pt/historia-e-objetivos, koji postoji od lipnja 2000.)

● popis i poveznice na stranice članova Foruma službenih listova zemalja u kojima se govori portugalski (Diário da República jedan je od osnivača tog Foruma, koji postoji od rujna 2004.)

funkcionalnosti kojima se olakšava pristup građanima s posebnim potrebama

● popis svih stranica službenog sektora ili specijaliziranih izdanja određenih kategorija akata za koje je objava obvezna

● obvezno objavljivanje zakonika i drugih knjiga koje uređuje Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Pravni okvir za objavljivanje pravnih akata u listu Diário da República

● List Diário da República sastoji se od prve i druge serije, u skladu s člankom 3. stavkom 1. Zakona br. 43/2014 (objavljivanje, identifikacija i oblik pravnih akata koji se objavljuju u službenom listu) i člankom 5. stavkom 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 83/2016 (odobravanje u cijelosti javnog i besplatnog pristupa službenom listu)

● člankom 119. stavkom 1. Ustava Portugalske Republike te člankom 3. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 1. Zakona br. 43/2014 utvrđuje se koje se vrste pravnih akata moraju objaviti u prvoj seriji službenog lista

● člankom 3. stavkom 2. točkama (h) i (i) Zakona br. 43/2014 i člankom 119. stavkom 1. točkom (g) Ustava Portugalske Republike utvrđuje se koje se vrste službenih pravosudnih odluka i presuda sudova moraju objaviti u prvoj seriji službenog lista

● prva serija lista dostupna je na: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/calendar/normal/I

europskim identifikatorom zakonodavstva (ELI) označavaju se sve vrste akata objavljene u prvoj seriji od 2. siječnja 1991.

● člankom 3. stavkom 3. Zakona br. 43/2014, člankom 5. stavkom 3. Uredbe sa zakonskom snagom br. 83/2016 te člankom 6. stavkom 2., člankom 7. stavkom 1., člankom 10. stavkom 1., člankom 13. stavkom 1. točkom (a) i člankom 13. stavkom 2. točkom (b) Zakonodavne uredbe br. 15/2016 (Pravilnik o objavljivanju akata u listu Diário da República) utvrđuje se koje se službene odluke vlade, pravosudne odluke i presude sudova moraju objaviti u drugoj seriji službenog lista

● druga serija lista dostupna je na: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/calendar/normal/II

● ako objava pravnih akata u službenom listu izostane, to upućuje na njegovu pravnu neučinkovitost, u skladu s člankom 119. stavcima 2. i 3. Ustava Republike i člankom 158. stavkom 2. Zakonika o upravnom postupku.

Glavni zakonodavni akti već konsolidirani s ELI-jem od 2. siječnja 1991.

 

Ustav Portugalske Republike

Zakonik o državnim maticama

Zakonik o upravnom postupku

Zakonik o postupku na upravnim sudovima

Zakonik o parničnom postupku

Zakonik o poreznom postupku

Zakonik o porezu na dobit

Zakonik o izvlaštenju

Zakonik o industrijskom vlasništvu

Zakonik o insolventnosti i sanaciji trgovačkih društava

Zakonik o radu

Zakonik o postupcima u radnom odnosu

Zakonik o javnom bilježništvu

Kazneni zakonik

Zakonik o porezu na dohodak

Zakonik o javnoj nabavi

Zakonik o vrijednosnicama

Statut upravnih i poreznih sudova

Glavni konsolidirani zakonodavni akti kojima nije pripisan ELI (jer je izvorni zakonodavni akt objavljen prije 2. siječnja 1991.)

Zakonik o oglašavanju

Građanski zakonik

Zakonik o trgovačkim društvima

Zakonik o kaznenom postupku

Zakonik o pravima intelektualnog vlasništva i povezanim pravima

Zakonik o zemljišnim knjigama

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.