Правноинформационна система на Република Словения

Правноинформационна система на Република Словения

Разпечатване на страницата

Описание

Правноинформационната система на Словения „Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije“ (PIS) е безплатна публична база данни с информация за национални и европейски закони, управлявана от словенската законодателна правителствена служба.

Тя може да се използва за проследяване на законодателния процес в Словения и за търсене в съдебната практика на словенската съдебна система.

Тя обединява повече от 15 национални публични бази данни и дава възможност на потребителите да търсят съответната правна информация по-ефективно.

Правни актове

Конституция - Ustava

Настоящата Конституция, приета през 1991 г., включва:

 • преамбюл,
 • общи разпоредби и разпоредби относно:
  • основните човешки права и свободи
  • икономическите и социалните отношения
  • организацията на държавата
  • местното самоуправление
  • публични финанси;
  • конституционността и законността
  • Конституционния съд
  • процедурата за изменение и допълнение на Конституцията
 • преходни и заключителни разпоредби.

Закон на Народното събрание - Zakon

С тези общи актове се регулират правата и задълженията на юридическите субекти, които не са регулирани от Конституцията. Те:

 • са подчинени на Конституцията, но са по-висши от всички останали словенски законови актове
 • се приемат от Народното събрание
 • се публикуват в словенския държавен вестник (и влизат в сила 15 дни след това публикуване).

Изпълнителните актове, подчинени на законите, включват постановления, наредби, заповеди и инструкции.

Официален консолидиран текст - Uradno prečiščeno besedilo

Това са официални консолидирани версии на основни закони и законите за тяхното изменение, приети от Народното събрание, които се публикуват в словенския държавен вестник и в електронен формат на уебсайта на Народното събрание.

Официалните консолидирани версии са актове с пълно правно действие, но отделните закони, които биват консолидирани, остават в сила и имат пълно правно действие.

Правителствено постановление  / Министерска наредба - Uredba / Pravilnik

Това са най-често срещаните актове за изпълнение на закони или директиви на ЕС. С тях се регламентират по-подробно определени области.

Решения  / Заповеди на Конституционния съд - Sklep / Odločba

Конституционният съд, упражняващ правомощията, определени в Конституцията, решава дали:

 • законите са съобразени с Конституцията
 • законите и другите подзаконови актове са съобразени с ратифицираните договори и общите принципи на международното право
 • подзаконовите актове са съобразени с Конституцията и законите
 • актовете на местното управление са съобразени с Конституцията и законите
 • общите актове, издадени с цел упражняване на публичната власт, са съобразени с Конституцията, законите и подзаконовите актове.

Конституционният съд се произнася и по оплаквания, свързани с отделни актове на нарушаване на основните човешки права и свободи.

Акт за ратифициране на международен договор - Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Народното събрание, Народният съвет, правителството и министрите, президентът, Конституционният съд и т.н. имат пълномощия да приемат и други актове и инструменти и базата данни съдържа също:

 • Актове на Народния съвет
 • Актове на президента
 • Общи актове за публичните органи
 • Наредби и други актове на местното управление, които те имат пълномощия да издават.

Към всички национални актове, свързани с актове на ЕС, са добавени връзки към последните.

Всички документи, които са достъпни чрез системата PIS, са на словенски, с изключение на заглавията, които са преведени предимно на английски език. Всички национални подзаконови и други актове също се публикуват в словенския държавен вестник.

 

Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.