Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Vytisknout tuto stránku

Popis

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) je veřejně přístupná, bezplatná databáze vnitrostátního práva a právních předpisů EU, kterou spravuje slovinský Vládní úřad pro legislativu.

Databázi lze rovněž využít k monitorování slovinského legislativního procesu a vyhledávání judikatury slovinského soudnictví.

Zahrnuje více než 15 vnitrostátních veřejných databází a umožňuje uživatelům efektivněji vyhledávat příslušné právní informace.

Právní akty

Ústava – Ustava

Slovinská ústava (z roku 1991) obsahuje:

 • preambuli
 • základní ustanovení a dále ustanovení upravující:
  • otázky lidských práv a základních svobod
  • hospodářské a sociální vztahy
  • uspořádání státu
  • územní samosprávu
  • veřejné finance
  • ústavnost a zákonnost
  • působení Ústavního soudu
  • postup při změně ústavy
 • přechodná a závěrečná ustanovení.

Zákony Národního shromáždění – Zakon

Jedná se o obecné právní předpisy upravující práva a povinnosti právních subjektů, které nejsou upraveny ústavou. Tyto předpisy jsou:

 • podřízeny ústavě, ale nadřazeny ostatním slovinským právním předpisům
 • přijímány Národním shromážděním
 • zveřejňovány ve slovinském Úředním věstníku (účinnosti nabývají 15 dní po zveřejnění).

Prováděcí právní předpisy pak zahrnují vyhlášky, pravidla, výnosy a rozhodnutí.

Oficiální konsolidované znění – Uradno prečiščeno besedilo

Úřední konsolidovaná znění základních zákonů a novel přijatých Národním shromážděním – zveřejňují se ve slovinském Úředním věstníku a na internetových stránkách Národního shromáždění.

Jedná se o právní předpisy s plnou právní účinností, přičemž jednotlivé zákony obsažené v konsolidovaném znění zůstávají v platnosti i účinnosti.

Vládní vyhláška / ministerské vyhlášky – Uredba / Pravilnik

Nejběžnější právní předpisy, jimiž se provádějí zákony či právní předpisy EU. Tyto předpisy obsahují podrobnější úpravu určitých oblastí.

Výnosy / rozhodnutí Ústavního soudu – Sklep / Odločba

Ústavní soud (vykonávající pravomoc, kterou mu přiznává ústava) rozhoduje o souladu:

 • zákonů s ústavou
 • zákonů a jiných právních předpisů s ratifikovanými dohodami a obecnými zásadami mezinárodního práva
 • právních předpisů s ústavou a zákony
 • právních předpisů vydaných místní samosprávou s ústavou a zákony
 • obecných předpisů vydaných v rámci výkonu veřejné moci s ústavou, zákony a jinými právními předpisy.

Ústavní soud rovněž řeší ústavní stížnosti týkající se jednotlivých právních předpisů, jimiž došlo nebo by mohlo dojít k porušení lidských práv, základních svobod apod.

Zákon o ratifikaci mezinárodních dohod – Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Národní shromáždění, Národní rada, vláda, ministři, prezident a Ústavní soud mají právo přijímat další právní předpisy a nástroje. V databázi tak naleznete i:

 • právní akty Národní rady
 • právní předpisy prezidenta republiky
 • obecné předpisy vydané v rámci výkonu veřejné moci
 • právní předpisy a jiné předpisy místní samosprávy obsažené v jejích stanovách.

U všech právních předpisů Slovinska jsou uvedeny související odkazy na právní předpisy EU.

Veškeré dokumenty dostupné v databázi PIS jsou ve slovinštině s výjimkou jejich názvů, které jsou většinou přeloženy do angličtiny. Veškeré vnitrostátní právní předpisy a jiná nařízení jsou rovněž zveřejňována ve slovinském Úředním věstníku.

 

Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.