Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Print siden

Beskrivelse

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) er en gratis offentlig database med information om nationale love og EU-love, som administreres af Sloveniens statslige lovkontor.

Den kan også bruges til at følge med i lovgivningsprocessen i Slovenien og til at søge i slovensk retspraksis.

Den samler over 15 nationale offentlige databaser og gør det muligt for brugerne at søge mere effektivt efter de ønskede juridiske oplysninger.

Retsakter

Forfatning - Ustava

Den nuværende forfatning (vedtaget i 1991) indeholder:

 • en præambel
 • generelle bestemmelser og bestemmelser om:
  • menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
  • økonomiske og sociale anliggender
  • statens organisation
  • lokalt selvstyre
  • offentlige finanser
  • forfatningsmæssighed og legalitet
  • forfatningsdomstolen
  • proceduren for ændring af forfatningen
 • overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser.

Love fra nationalforsamlingen - Zakon

De generelle retsakter regulerer juridiske personers rettigheder og pligter, hvor disse ikke er reguleret af forfatningen. Virkningerne er:

 • underordnet forfatningen, men overordnet alle andre slovenske retsakter
 • vedtaget af nationalforsamlingen
 • offentliggjort i Sloveniens officielle lovtidende (træder i kraft 15 dage efter offentliggørelsen)

Gennemførelsesretsakter, der hører under lovene, omfatter dekreter, regler, afgørelser og forskrifter.

Officielle konsoliderede tekster - Uradno prečiščeno besedilo

Officielle konsoliderede versioner af grundlæggende love og ændringslove vedtaget af nationalforsamlingen – offentliggjort i Sloveniens officielle lovtidende og elektronisk på nationalforsamlingens website.

De konsoliderede tekster har fuld retsvirkning, men de særskilte retsakter, der konsolideres, forbliver i kraft og har også fortsat fuld retsvirkning.

Regeringsdekret/ministerielle bestemmelser - Uredba / Pravilnik

De mest almindelige retsakter for gennemførelse af lovgivning eller EU-forordninger. De indeholder mere detaljerede bestemmelser på visse områder.

Afgørelser/kendelser fra forfatningsdomstolen - Sklep / Odločba

Forfatningsdomstolen (udøver beføjelser fastsat i forfatningen) afgør, om:

 • love stemmer overens med forfatningen
 • love og andre forordninger stemmer overens med de ratificerede traktater og folkerettens almindelige principper
 • forordninger stemmer overens med forfatningen og love
 • lokale bestemmelser stemmer overens med forfatningen og love
 • generelle retsakter, der er udstedt for udøvelse af offentlig myndighed, stemmer overens med forfatningen, love og forordninger

Den træffer også afgørelse om forfatningsmæssige klager over bl.a. særskilte retsakters brud på menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.

Retsakt, der ratificerer internationale traktater - Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Nationalforsamlingen, det nationale råd, regeringen og ministrene, præsidenten, forfatningsdomstolen osv. har beføjelse til at vedtage andre retsakter og instrumenter, og databasen indeholder også:

 • det nationale råds retsakter
 • præsidentens retsakter
 • generelle retsakter udstedt for offentlige myndigheder
 • bestemmelser og andre lokale retsakter.

Der er tilføjet links til EU's retsakter til alle tilknyttede nationale retsakter.

Alle dokumenter, der kan findes via PIS, er på slovensk, bortset fra deres titler, som overvejende oversættes til engelsk. Alle nationale forordninger og andre retsakter offentliggøres også i Sloveniens officielle lovtidende.

 

EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.