Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije - PIS)

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije - PIS)

Εκτύπωση σελίδας

Περιγραφή

Το Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) είναι μια δωρεάν δημόσια βάση δεδομένων σχετικών με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, την οποία διαχειρίζεται η σλοβενική κρατική υπηρεσία που είναι αρμόδια για θέματα νομοθεσίας.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της νομοθετικής διαδικασίας στη Σλοβενία και για την αναζήτηση στη σλοβενική νομολογία.

Περιλαμβάνει περισσότερες από 15 εθνικές δημόσιες βάσεις δεδομένων και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν τις σχετικές νομικές πληροφορίες με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Νομικές πράξεις

Σύνταγμα - Ustava

Το ισχύον Σύνταγμα, που θεσπίστηκε το 1991, περιλαμβάνει:

 • προοίμιο
 • γενικές διατάξεις και διατάξεις σχετικά με τα εξής:
  • ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες
  • οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις
  • οργάνωση του κράτους
  • τοπική αυτοδιοίκηση
  • δημόσια οικονομικά
  • συνταγματικότητα και νομιμότητα
  • Συνταγματικό Δικαστήριο
  • διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος
 • μεταβατικές και τελικές διατάξεις.

Νόμοι Εθνικής Συνέλευσης - Zakon

Πρόκειται για νόμους γενικής φύσης που ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων που δεν προβλέπονται στο Σύνταγμα. Οι νόμοι αυτοί:

 • είναι υποδεέστεροι του Συντάγματος αλλά υπερισχύουν κάθε άλλης σλοβενικής νομοθετικής πράξης
 • έχουν εγκριθεί από την Εθνική Συνέλευση
 • δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενίας και αρχίζουν να ισχύουν 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση.

Η νομοθεσία εφαρμογής περιλαμβάνει διατάγματα, διατάξεις, αποφάσεις και οδηγίες.

Επίσημα ενοποιημένα κείμενα - Uradno prečiščeno besedilo

Οι επίσημες ενοποιημένες εκδόσεις βασικών νόμων και τροποποιητικών νόμων που έχει εγκρίνει η Εθνική Συνέλευση δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενίας καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Εθνικής Συνέλευσης.

Είναι νομικές πράξεις με πλήρη ισχύ, αλλά οι μεμονωμένοι νόμοι που έχουν ενοποιηθεί εξακολουθούν να εφαρμόζονται και να διατηρούν πλήρη νομική ισχύ.

Κυβερνητικό διάταγμα / Υπουργικές διατάξεις - Uredba / Pravilnik

Οι συνηθέστερες τέτοιες πράξεις είναι νόμοι εφαρμογής των κανονισμών της ΕΕ. Περιέχουν λεπτομέρειες για τη ρύθμιση συγκεκριμένων τομέων.

Αποφάσεις Συνταγματικού Δικαστηρίου / αποφάσεις - Sklep / Odločba

Το Συνταγματικό Δικαστήριο (οι εξουσίες του ρυθμίζονται από το Σύνταγμα) αποφασίζει για τη συμμόρφωση:

 • των νόμων με το Σύνταγμα
 • των νόμων και άλλων κανονισμών με τις επικυρωμένες συνθήκες και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου
 • των κανονισμών με το Σύνταγμα και τους νόμους
 • των κανονισμών των τοπικών κοινοτήτων με το Σύνταγμα και τους νόμους
 • των γενικών νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται για την άσκηση της κρατικής εξουσίας με το Σύνταγμα, τους νόμους και τους κανονισμούς

Επίσης, λαμβάνει αποφάσεις για καταγγελίες σχετικά με μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις κ.λπ που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Νόμος κύρωσης διεθνών συνθηκών - Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Η Εθνική Συνέλευση, το Εθνικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση και οι υπουργοί, ο πρόεδρος, το Συνταγματικό Δικαστήριο, κ.λπ. έχουν την εξουσία να εγκρίνουν και άλλες νομοθετικές πράξεις. Η βάση δεδομένων περιέχει, ως εκ τούτου, τα εξής:

 • νόμους του Εθνικού Συμβουλίου
 • νομοθετικές πράξεις του προέδρου
 • γενικές νομοθετικές πράξεις που απευθύνονται στις δημόσιες αρχές
 • κανονισμούς και άλλες νομοθετικές πράξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζονται στα καταστατικά τους.

Σύνδεσμοι προς τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ έχουν προστεθεί σε όλες τις συναφείς εθνικές νομοθετικές πράξεις.

Όλα τα έγγραφα του PIS διατίθενται στα σλοβενικά εκτός από τους τίτλους που μεταφράζονται κυρίως στα αγγλικά. Όλοι οι εθνικοί κανονισμοί και άλλες νομοθετικές πράξεις δημοσιεύονται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενίας.

 

Χώρες της ΕΕ

Το N-Lex προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου στις εθνικές βάσεις νομικών δεδομένων των χωρών της ΕΕ.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω χώρες για να αναζητήσετε νομικές πράξεις ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νομικό της σύστημα.
Χώρες ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Το N-Lex παρέχει συνδέσμους και περιγραφές ιστοτόπων χωρών εκτός ΕΕ.