Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Prindi see leht

Kirjeldus

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) on tasuta avalik andmebaas, mis sisaldab teavet siseriikliku ja ELi õiguse kohta ning mida haldab Sloveenia valitsuse õigusloomeosakond.

Seda võib ka kasutada õigusloome protsessi jälgimiseks Sloveenias ning Sloveenia kohtupraktika otsimiseks.

See koondab rohkem kui 15 riiklikku avalikku andmebaasi ja võimaldab kasutajal otsida asjakohast õigusteavet tulemuslikumalt.

Õigusaktid

Põhiseadus – Ustava

Kehtiv põhiseadus (vastu võetud 1991. aastal) sisaldab järgmist:

 • preambul
 • üldsätted ja sätted seoses järgnevaga:
  • inimõigused ja põhivabadused
  • majandus- ja sotsiaalsuhted
  • riigikorraldus
  • kohalik omavalitsus
  • riigi rahandus
  • põhiseadusele vastavus ja õiguspärasus
  • konstitutsioonikohus
  • põhiseaduse muutmise kord
 • ülemineku- ja lõppsätted

Rahvusassamblee seadus – Zakon

Nende üldiste õigusaktidega reguleeritakse juriidiliste isikute neid õigusi ja kohustusi, mida ei reguleerita põhiseadusega. Need on:

 • alamuslikud põhiseaduse, kuid ülemuslikud kõigi teiste Sloveenia õigusaktide suhtes;
 • vastu võetud rahvusassamblee poolt;
 • avaldatud Sloveenia ametlikus väljaandes (jõustudes 15 päeva pärast avaldamist).

Rakendusaktide hulka kuuluvad dekreedid, eeskirjad, määrused ja juhendid.

Ametlikud konsolideeritud tekstid – Uradno prečiščeno besedilo

Rahvusassamblee poolt vastu võetud põhiaktide ja nende muutmise seaduste ametlikud konsolideeritud versioonid, mis on avaldatud Sloveenia ametlikus väljaandes ning elektrooniliselt rahvusassamblee veebisaidil.

Need on õigusaktid, millel on täielik õiguslik toime, kuid konkreetsed konsolideeritavad õigusaktid jäävad jõusse ning neil on endiselt täielik õiguslik toime.

Valitsuse dekreet / ministri eeskiri – Uredba / Pravilnik

Kõige levinumad seadusi või ELi määrusi rakendavad aktid. Nendega reguleeritakse teatavaid valdkondi üksikasjalikumalt.

Konstitutsioonikohtu otsused / määrused – Sklep / Odločba

Konstitutsioonikohus (kasutades põhiseadusega antud volitusi) otsustab, kas

 • seadused on kooskõlas põhiseadusega;
 • seadused ja muud määrused on kooskõlas ratifitseeritud lepingute ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetega;
 • määrused on kooskõlas põhiseaduse ja seadustega;
 • kohaliku omavalitsuse määrused on kooskõlas põhiseaduse ja seadustega;
 • avaliku võimu teostamiseks välja antud üldised aktid on kooskõlas põhiseaduse, seaduste ja määrustega.

Samuti langetab ta otsuseid konstitutsiooniliste kaebuste puhul, mis on seotud inimõiguste ja põhivabaduste rikkumisega konkreetsete aktide jne poolt.

Rahvusvahelisi lepinguid ratifitseeriv akt – Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Rahvusassambleel, rahvusnõukogul, valitsusel ja ministritel, presidendil, konstitutsioonikohtul jt on volitused võtta vastu muid õigusakte ja -vahendeid ning andmebaas sisaldab ka järgmist:

 • rahvusnõukogu aktid;
 • presidendi aktid;
 • ametiasutuste välja antud üldised aktid;
 • määrused ja muud omavalitsuste aktid, mis on sätestatud nende seadustes.

Kõigile siseriiklikele õigusaktidele, mis on seotud ELi õigusaktidega, on lisatud asjakohane link.

Kõik PISi kaudu kättesaadavad dokumendid on sloveeni keeles. Dokumentide pealkirjad on tõlgitud peamiselt inglise keelde. Kõik siseriiklikud määrused ja muud aktid avaldatakse ka Sloveenia ametlikus väljaandes.

 

ELi riigid

N-Lex on platvorm, mille vahendusel saate juurdepääsu ELi riikide õigusteabe andmebaasidele.

Valige allpool riik, et otsida selle õigusakte või saada teavet selle õigussüsteemi kohta.
ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.