The Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

The Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Spausdinti šį puslapį

Aprašymas

„Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije“ (PIS) yra nemokama, vieša duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie šalies ir ES teisės aktus. Ją tvarko Slovėnijos vyriausybinė teisės tarnyba.

Šia duomenų baze galima naudotis ir norint stebėti teisės aktų leidimo Slovėnijoje procesą bei ieškoti Slovėnijos teismų praktikos.

Į ją įtraukta daugiau kaip 15 nacionalinių viešų duomenų bazių, todėl naudotojai gali veiksmingiau ieškoti svarbios teisinės informacijos.

Teisės aktai

Konstitucija (Ustava)

Dabartinės konstitucijos (priimtos 1991 m.) tekstą sudaro:

 • preambulė,
 • bendrosios nuostatos dėl:
  • žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių,
  • ekonominių ir socialinių santykių,
  • valstybės organizacinės struktūros,
  • vietos savivaldos,
  • viešųjų finansų,
  • konstitucionalumo ir teisėtumo,
  • Konstitucinio Teismo,
  • konstitucijos keitimo tvarkos,
 • laikinosios ir baigiamosios nuostatos.

Nacionalinės asamblėjos priimtas įstatymas (Zakon)

Šiais bendraisiais teisės aktais reglamentuojamos juridinių asmenų teisės ir pareigos, kurių nereglamentuoja Konstitucija. Tos savybės yra:

 • yra žemesnio lygmens nei konstitucija, bet viršesni už bet kokį kitą Slovėnijos teisės aktą,
 • priimami Nacionalinės asamblėjos,
 • skelbiami Slovėnijos oficialiajame leidinyje (įsigalioja po 15 dienų nuo paskelbimo).

Įgyvendinamiesiems poįstatyminiams aktams priskiriami potvarkiai, taisyklės, įsakai ir nurodymai.

Oficiali konsoliduotoji redakcija (Uradno prečiščeno besedilo)

Oficialios konsoliduotosios pirminių įstatymų jų pakeitimų, kuriuos priėmė Nacionalinė asamblėja, redakcijos skelbiamos Slovėnijos oficialiajame leidinyje ir elektroniniu formatu Nacionalinės asamblėjos interneto svetainėje.

Tai teisės aktai, turintys visą teisinę galią, bet atskiri įstatymai, iš kurių konsoliduotoji redakcija sudaryta, taip pat lieka galioti ir turi visą teisinę galią.

Vyriausybės potvarkiai, ministerijų taisyklės (Uredba / Pravilnik)

Tai pagrindiniai aktai, kuriais įgyvendinami įstatymai arba ES reglamentai. Jais išsamiau reglamentuojamos tam tikros sritys.

Konstitucinio Teismo sprendimai, įsakymai (Sklep / Odločba)

Konstitucinis Teismas (naudodamasis Konstitucijos jam suteiktomis galiomis) sprendžia ar:

 • įstatymai neprieštarauja Konstitucijai,
 • įstatymai ir kitos taisyklės neprieštarauja ratifikuotoms tarptautinės teisės sutartims ir bendriesiems principams,
 • taisyklės neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams,
 • vietos bendruomenių taisyklės neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams,
 • bendrieji aktai, išleisti viešosios valdžios įgaliojimams vykdyti, neprieštarauja Konstitucijai, įstatymams ir taisyklėms.

Jis taip pat priima sprendimus dėl skundų, kad atskirais teisės aktais ir pan. pažeidžiamos Konstitucijoje garantuojamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės.

Tarptautinių sutarčių ratifikavimo aktai (Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji)

Nacionalinė asamblėja, Valstybės Taryba, Vyriausybė ir ministrai, Prezidentas, Konstitucinis Teismas ir t. t. turi galią priimti ir kitokius aktus bei dokumentus. Duomenų bazėje taip pat pateikiami:

 • Valstybės Tarybos aktai,
 • Prezidento išleisti aktai,
 • bendrieji aktai, išleisti viešosios valdžios institucijoms,
 • taisyklės ir kiti vietos bendruomenių aktai, nustatyti jų įstatuose.

Prie visų nacionalinių teisės aktų pridėtos nuorodos į susijusius ES teisės aktus.

Visi dokumentai, prieinami naudojantis PIS svetaine, pateikiami slovėnų kalba, išskyrus jų pavadinimus, kurie dažniausiai yra išversti į anglų kalbą. Visi nacionaliniai reglamentai, taisyklės ir kiti aktai taip pat skelbiami Slovėnijos oficialiajame leidinyje.

 

ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.