Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Izdrukāt šo lapu

Apraksts

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) ir publiska bezmaksas datubāze, kurā ir ziņas par valsts likumiem un ES tiesību aktiem, un to pārzina Slovēnijas Valsts likumdošanas birojs.

To var arī izmantot, lai pārraudzītu likumdošanas procesu Slovēnijā un meklēt Slovēnijas tiesu judikatūru.

Tajā ir apvienotas vairāk nekā 15 valsts publiskās datubāzes, un lietotāji tajā var ērtāk sameklēt attiecīgo juridisko informāciju.

Tiesību akti

KonstitūcijaUstava

Pašreizējai Konstitūcijai (pieņemta 1991. gadā) ir šādas daļas:

 • preambula;
 • vispārīgie noteikumi un noteikumi par
  • cilvēktiesībām un pamatbrīvībām,
  • ekonomiskajām un sociālajām attiecībām,
  • valsts organizatorisko struktūru,
  • vietējo pašpārvaldi,
  • publiskajām finansēm,
  • atbilstību konstitūcijai un likumību,
  • Konstitucionālo tiesu
  • Konstitūcijas grozīšanas kārtību;
 • pārejas un nobeiguma noteikumi.

Nacionālās Asamblejas likumi — Zakon

Šie vispārējie likumi nosaka Konstitūcijā nereglamentēto juridisko personu tiesības un pienākumus.

 • Tie ir pakārtoti Konstitūcijai, bet pārāki par citiem Slovēnijas tiesību aktiem.
 • Tos pieņem Nacionālā Asambleja.
 • Tos publicē “Slovēnijas Republikas Vēstnesī” (tie stājas spēkā 15. dienā pēc publicēšanas).

Šos likumus īsteno ar dekrētiem, noteikumiem, rīkojumiem un instrukcijām.

Oficiālie konsolidētie dokumenti — Uradno prečiščeno besedilo

Nacionālās Asamblejas pieņemto pamata likumu un šo likumu grozījumu oficiālās konsolidētās versijas publicē “Slovēnijas Republikas Vēstnesī” un elektroniskā formātā Nacionālās Asamblejas tīmekļa vietnē.

Tie ir tiesību akti ar pilnu juridisko spēku, bet pilns juridiskais spēks saglabājas arī atsevišķajiem likumiem, kuri ir konsolidēti.

Valdības dekrēti, ministriju noteikumi — Uredba / Pravilnik

Izplatītākie akti, ar kuriem īsteno likumus vai ES regulas. Tie sīkāk reglamentē atsevišķas jomas.

Konstitucionālās tiesas spriedumi, rīkojumi — Sklep / Odločba

Konstitucionālā tiesa (īstenojot ar konstitūciju noteiktās pilnvaras) izdod spriedumus par šādu dokumentu atbilstību:

 • likumu atbilstību Konstitūcijai;
 • likumu un citu noteikumu atbilstību ratificētiem līgumiem un vispārējiem starptautisko tiesību principiem;
 • noteikumu atbilstību Konstitūcijai un likumiem;
 • vietējo varasiestāžu noteikumu atbilstību Konstitūcijai un likumiem;
 • valsts varas īstenošanai izdoto vispārējo aktu atbilstību Konstitūcijai, likumiem un noteikumiem.

Tā izdod spriedumus arī par konstitucionālām sūdzībām par to, ka atsevišķi akti pārkāpj cilvēktiesības un pamatbrīvības, u.tml.

Akti, ar kuriem ratificē starptautiskos līgumus — Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Nacionālā Asambleja, Nacionālā padome, valdība un ministri, prezidents, Konstitucionālā tiesa u.c. ir pilnvarota pieņemt citus aktus un instrumentus. Datubāzē ir arī šie:

 • Nacionālās Padomes akti,
 • prezidenta izdotie akti,
 • valsts iestāžu izdotie vispārējie akti,
 • noteikumi un citi vietējo varasiestāžu priekšraksti, kas paredzēti to statūtos.

Visiem valsts tiesību aktiem, kuri ir saistīti ar ES tiesību aktiem, ir pievienotas saites uz tiem.

Visi dokumenti, kas pieejami PIS datubāzē, ir lasāmi slovēņu valodā, izņemot to nosaukumus, kuri parasti ir pārtulkoti angliski. Visi valsts noteikumi un citi akti ir publicēti arī “Slovēnijas Republikas Vēstnesī”.

 

ES valstis

N-Lex piedāvā vienotu piekļuvi dažādo ES dalībvalstu tiesību aktu datubāzēm.

Izvēlieties vienu valsti no zemāk redzamā saraksta, lai meklētu tiesību aktus vai uzzinātu vairāk par tās tiesību sistēmu.
Trešās valstis

N-Lex sniegtas saites uz un apraksti par trešo valstu tīmekļa vietnēm.