Het Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Het Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Deze pagina afdrukken

Beschrijving

Het Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) is een gratis, voor iedereen toegankelijke database met informatie over nationale en EU-wetgeving, beheerd door het Sloveens staatsbureau voor wetgeving.

Het PIS is ook nuttig voor wie het wetgevingsproces in Slovenië wil volgen of op zoek is naar Sloveense jurisprudentie.

Het is een combinatie van 15 nationale openbare databases, waardoor de gebruiker sneller de gezochte juridische informatie vindt.

Wettelijke besluiten

Grondwet - Ustava

De huidige grondwet (van 1991) omvat:

 • een considerans
 • algemene bepalingen en bepalingen over:
  • mensenrechten en fundamentele vrijheden
  • economische en sociale betrekkingen
  • de staatsinrichting
  • lokaal zelfbestuur
  • overheidsfinanciën
  • (grond)wettigheid
  • het Grondwettelijk Hof
  • grondwetswijzigingen
 • overgangs- en slotbepalingen

Wetten van de Nationale Assemblee - Zakon

Het gaat om algemene rechtsbesluiten die de rechten en plichten van bestuurslichamen regelen, voor zover dit niet al in de grondwet is gebeurd. Ze:

 • zijn ondergeschikt aan de grondwet maar hebben voorrang op alle andere Sloveense wetgeving
 • worden vastgesteld door de Nationale Assemblee
 • worden gepubliceerd in het Sloveens staatsblad (en treden 15 dagen na publicatie in werking)

Voor de uitvoering van wetten worden onder meer decreten, besluiten, beschikkingen en instructies vastgesteld.

Officiële geconsolideerde teksten - Uradno prečiščeno besedilo

Officiële geconsolideerde versies van basiswetten en de wijzigingen daarop die door de Nationale Assemblee worden vastgesteld. Ze worden gepubliceerd in het Sloveens staatsblad en in elektronische vorm ook op de website van de Nationale Assemblee.

Het gaat om wettelijke besluiten met rechtskracht, maar de afzonderlijke geconsolideerde besluiten blijven onverminderd van kracht.

Regeringsdecreten / ministeriële besluiten - Uredba / Pravilnik

De meest gangbare rechtsbesluiten in het kader van de uitvoering van wetten of EU-verordeningen, in het bijzonder omtrent de uitwerking van bepaalde aspecten daarvan.

Arresten / beschikkingen van het Grondwettelijk Hof - Sklep / Odločba

Het Grondwettelijk Hof doet (in het kader van zijn bevoegdheden op basis van de grondwet) uitspraken over de verenigbaarheid van:

 • gewone wetten met de grondwet
 • gewone wetten en verordeningen met geratificeerde verdragen en de algemene beginselen van het internationaal recht
 • verordeningen met de grondwet en gewone wetten
 • plaatselijke verordeningen met de grondwet en gewone wetten
 • algemene besluiten van de uitvoerende macht met de grondwet, gewone wettten en verordeningen

Het buigt zich ook over grondwettelijke klachten over schending van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden door afzonderlijke rechtsbesluiten, enz.

Ratificatiebesluiten van internationale verdragen - Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

De Nationale Assemblee, de Nationale Raad, de regering en de ministers, de president, het Grondwettelijk Hof, enz., zijn bevoegd om andere rechtsbesluiten vast te stellen. De database bevat eveneens:

 • besluiten van de Nationale Raad
 • presidentiële besluiten
 • algemene besluiten van openbare lichamen
 • verordeningen en andere rechtsbesluiten van lokale overheden als bedoeld in hun statuten

Aan alle nationale rechtsbesluiten ter uitvoering van de EU-wetgeving zijn links naar de relevante EU-wetgeving toegevoegd.

Alle via PIS toegankelijke documenten zijn in het Sloveens, behalve de titels, waarvan de meeste ook in het Engels zijn vertaald. Alle nationale verordeningen en andere rechtsbesluiten zijn ook verschenen in het Sloveens staatsblad.

 

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.