The Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

The Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Drukuj stronę

Opis

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) jest bezpłatną, publiczną bazą danych zawierających informacje na temat prawa krajowego i unijnego, zarządzaną przez Biuro Legislacyjne rządu słoweńskiego.

System ten może być także wykorzystywany do monitorowania procesu legislacyjnego w Słowenii oraz do wyszukiwania orzecznictwa sądownictwa Słowenii.

Obejmuje on ponad 15 krajowych publicznych baz danych i umożliwia użytkownikom skuteczniejsze wyszukiwanie odnośnych informacji.

Akty prawne

Konstytucja – Ustava

Obecnie obowiązująca Konstytucja (uchwalona w 1991 r.) obejmuje:

 • preambułę;
 • przepisy ogólne oraz przepisy dotyczące:
  • praw człowieka i podstawowych wolności,
  • stosunków gospodarczych i społecznych,
  • organizacji państwa,
  • samorządów lokalnych,
  • finansów publicznych,
  • zgodności z konstytucją i legalności, 
  • Trybunału Konstytucyjnego,
  • procedury zmiany Konstytucji;
 • przepisy przejściowe i końcowe.

Ustawy – Zakon

Te ogólne akty prawne regulują prawa i obowiązki podmiotów prawnych, które nie są regulowane przez konstytucję. Ustawy są:

 • podrzędne w stosunku do konstytucji, ale nadrzędne w stosunku do wszelkich innych słoweńskich aktów prawnych,
 • przyjmowane przez Zgromadzenie Narodowe,
 • publikowane w słoweńskim Dzienniku Ustaw (wejście w życie 15 dni po publikacji).

Akty wykonawcze w ramach ustaw obejmują dekrety, zarządzenia, nakazy i instrukcje.

Urzędowe wersje skonsolidowane – Uradno prečiščeno besedilo

Oficjalne teksty jednolite ustaw zasadniczych i nowelizacji ustaw przyjętych przez Zgromadzenie Narodowe publikowane w słoweńskim Dzienniku Ustaw oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Zgromadzenia Narodowego.

Są one w pełni wiążące prawnie, jednak poszczególne akty prawne poddane konsolidacji pozostają w mocy i mają wywołują pełne skutki prawne.

Dekret rządowy / Zarządzenie ministra – Uredba / Pravilnik

Najbardziej powszechne akty wykonawcze do ustaw lub rozporządzeń UE. Zawierają one bardziej szczegółowe regulacje w niektórych dziedzinach.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego / postanowienie – Sklep / Odločba

Trybunał Konstytucyjny (którego uprawnienia określone są w Konstytucji) decyduje o zgodności:

 • ustaw z konstytucją,
 • ustaw i innych przepisów z ratyfikowanymi traktatami i ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego,
 • przepisów z konstytucją i ustawami,
 • przepisów prawa miejscowego z konstytucją i ustawami,
 • ogólnych aktów w sprawie sprawowania władzy publicznej z konstytucją, ustawami oraz rozporządzeniami.

Orzeka także w przedmiocie skarg konstytucyjnych na temat naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności przez poszczególne akty itp.

Akt ratyfikacji traktatu międzynarodowego – Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Takie organy jak Zgromadzenie Narodowe, Rada Krajowa, rząd i ministrowie, Prezydent, Trybunał Konstytucyjny itp. są uprawnione do przyjmowania innych aktów i instrumentów. Baza danych zawiera także:

 • akty Rady Krajowej,
 • akty wydane przez Prezydenta,
 • ogólne akty wydane przez organy publiczne,
 • rozporządzenia i inne akty prawa miejscowego określone w statutach wydających je podmiotów.

Do wszystkich powiązanych krajowych aktów prawnych dodano linki do aktów prawnych UE.

Wszystkie dokumenty dostępne za pośrednictwem PIS są w języku słoweńskim, z wyjątkiem ich tytułów, które zostały przeważnie przetłumaczone na język angielski. Wszystkie przepisy krajowe i inne akty prawne są również publikowane w słoweńskim Dzienniku Ustaw.

 

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.