Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Vytlačiť túto stránku

Opis

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) je bezplatná verejná databáza informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch EÚ. Spravuje ju úrad slovinskej vlády pre legislatívu.

Pomocou tejto databázy je takisto možné monitorovať legislatívny postup v Slovinsku a vyhľadávať judikatúru slovinských súdnych orgánov.

Zahŕňa viac ako 15 vnútroštátnych verejných databáz a umožňuje používateľom účinnejšie vyhľadávať príslušné právne informácie.

Právne akty

ÚstavaUstava

Súčasnú ústavu (prijatú v roku 1991) tvorí:

 • preambula,
 • všeobecné ustanovenia a ustanovenia o:
  • ľudských právach a základných slobodách,
  • hospodárskych a sociálnych vzťahoch,
  • organizácii štátu,
  • miestnej samospráve,
  • verejných financiách,
  • ústavnosti a zákonnosti,
  • ústavnom súde,
  • postupe novelizácie ústavy,
 • prechodné a záverečné ustanovenia.

Zákon národného zhromaždeniaZakon

Tieto všeobecné právne akty upravujú práva a povinnosti subjektov práva, ktoré nie sú upravené ústavou. Zákony:

 • majú nižšiu právnu silu ako ústava, ale vyššiu ako akékoľvek iné slovinské právne akty,
 • sú prijaté národným zhromaždením,
 • sú uverejnené v úradnom vestníku Slovinska (a nadobúdajú účinnosť 15 dní po uverejnení).

Medzi vykonávacie akty vydané na základe zákonov patria dekréty, vyhlášky, nariadenia a pokyny.

Oficiálne konsolidované znenieUradno prečiščeno besedilo

Oficiálne konsolidované znenia základných zákonov spolu s pozmeňujúcimi zákonmi prijatými národným zhromaždením sa uverejňujú v úradnom vestníku Slovinska a v elektronickej forme na webovom sídle národného zhromaždenia.

Ide o právne akty s úplnými právnymi účinkami, pričom jednotlivé zákony, ktoré sú predmetom konsolidovaného znenia sú naďalej platné a účinné.

Vládne dekréty/vyhlášky ministerstievUredba / Pravilnik

Ide o najbežnejšie akty na vykonanie zákonov alebo právnych aktov EÚ. Podrobnejšie upravujú určité oblasti.

Rozhodnutia/rozsudky ústavného súdu- Sklep / Odločba

Ústavný súd (vykonávajúci právomoci určené ústavou) rozhoduje o súlade:

 • zákonov s ústavou,
 • zákonov a iných právnych predpisov s ratifikovanými zmluvami a všeobecnými zásadami medzinárodného práva,
 • právnych predpisov s ústavou a zákonmi,
 • nariadení miestnych orgánov s ústavou a zákonmi,
 • všeobecných aktov vydaných v súvislosti s výkonom verejnej moci s ústavou, zákonmi a inými právnymi predpismi.

Takisto rozhoduje o ústavných sťažnostiach o porušení ľudských práv a základných slobôd v rámci jednotlivých aktov atď.

Zákon, ktorým sa ratifikuje medzinárodná dohodaZakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Národné zhromaždenie, národná rada, vláda a ministri, prezident, ústavný súd atď. majú právomoc prijímať aj iné akty a nástroje. Databáza takisto obsahuje:

 • právne akty národnej rady,
 • právne akty prezidenta,
 • všeobecné právne akty vydané pre verejné orgány,
 • nariadenia a iné akty miestnych orgánov uvedené v ich štatútoch.

Vo všetkých súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisoch sa nachádzajú odkazy na právne predpisy EÚ.

Všetky dokumenty dostupné v databáze PIS sú v slovinčine okrem názvov, ktoré sú preložené najčastejšie do angličtiny. Všetky vnútroštátne právne predpisy a iné akty sú uverejnené aj v úradnom vestníku Slovinska.

 

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.