Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Natisni stran

Opis

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) je brezplačna javna zbirka podatkov o slovenskih predpisih in zakonodaji EU, ki jo vodi Služba Vlade RS za zakonodajo.

Uporablja se lahko tudi za spremljanje zakonodajnega postopka v Sloveniji in iskanje po sodni praksi slovenskega sodstva.

Združuje več kot 15 različnih javnih zbirk podatkov v Sloveniji in uporabnikom omogoča hitrejše iskanje ustreznih pravnih informacij.

Pravni akti

Ustava (Constitution)

Sedanja ustava (iz leta 1991) obsega:

 • preambulo
 • splošne določbe in določbe o:
  • človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah
  • gospodarskih in socialnih razmerjih
  • državni ureditvi
  • lokalni samoupravi
  • javnih financah
  • ustavnosti in zakonitosti
  • ustavnem sodišču
  • postopku za spremembo ustave
 • prehodne in končne določbe.

Zakon (National Assembly Law)

Zakon je splošni pravni akt in ureja pravice in dolžnosti pravnih subjektov, ki niso urejene z ustavo. Zakoni:

 • so podrejeni ustavi, vendar nadrejeni vsem drugim slovenskim pravnim aktom,
 • sprejme jih državni zbor,
 • objavljeni so v Uradnem listu RS (veljati začnejo 15. dan po objavi).

Podzakonski akti obsegajo uredbe, odredbe, pravilnike in navodila.

Uradno prečiščeno besedilo (Official consolidated text)

To so uradna prečiščena besedila osnovnih zakonov in sprememb in dopolnitev zakonov, ki jih sprejme državni zbor. Objavljena so v Uradnem listu RS in v elektronski obliki na spletni strani državnega zbora.

Uradno prečiščeno besedilo je nov pravni akt s pravnim učinkom, pri čemer v njem upoštevani predpisi ostajajo veljavni in imajo pravni učinek.

Uredba/Pravilnik (Government decree /Ministerial rules)

To sta najpogostejša pravna akta, ki se izdajata za izvrševanje slovenskih zakonov in uredb EU ter podrobneje urejeta posamezna področja.

Sklep/Odločba ustavnega sodišča (Constitutional court decisions /orders)

Ustavno sodišče (v okviru z ustavo določenih pristojnosti) odloča o skladnosti:

 • zakonov z ustavo,
 • zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in splošnimi načeli mednarodnega prava,
 • podzakonskih predpisov z ustavo in zakoni,
 • predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni,
 • splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi.

Odloča tudi o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti in podobno.

Zakon o ratifikaciji/Uredba o ratifikaciji (Act ratifying international treaties)

Državni zbor, državni svet, vlada in ministri, predsednik države, ustavno sodišče itd. lahko sprejmejo tudi druge akte in pravne instrumente. Zbirka tako vsebuje še:

 • akte državnega sveta,
 • akte predsednika republike,
 • splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil,
 • predpise in druge akte lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.

Vsem slovenskim pravnim aktom, ki so povezani z zakonodajo EU, so dodane povezave na ustrezen pravni akt EU.

Vsi dokumenti v pravno-informacijskem sistemu so v slovenščini, večinoma v angleščino so prevedeni le naslovi. Vsi slovenski predpisi in drugi akti so objavljeni tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Države EU

Portal N-Lex omogoča enoten dostop do podatkovnih zbirk nacionalnih zakonodaj po državah EU.

Izberite ustrezno državo spodaj , če želite poiskati določen pravni akt ali izvedeti več o njenem pravnem sistemu.
Države nečlanice EU

Portal N-Lex zagotavlja povezave in opise spletišč držav, ki niso članice EU.