Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije – PIS

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije – PIS

Skriv ut sidan

Beskrivning

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) är en kostnadsfri offentlig databas med information om slovensk och europeisk lagstiftning som sköts av den slovenska regeringens lagstiftningskontor.

Databasen består av femton nationella databaser där du kan följa det slovenska lagstiftningsarbetet och söka i slovensk rättspraxis.

 

Författningar

Konstitutionen (ustava)

Den nuvarande konstitutionen (som antogs 1991) består av

 • en ingress
 • allmänna bestämmelser och bestämmelser om
  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  • ekonomiska och sociala förbindelser
  • organisationen av staten
  • lokalt självstyre
  • offentliga finanser
  • laglighet och förenlighet med konstitutionen
  • författningsdomstolen
  • förfarandet för att ändra konstitutionen
 • övergångs- och slutbestämmelser.

Lagar (zakon)

Lagar är allmänna regler för rättssubjektens rättigheter och skyldigheter som inte regleras av konstitutionen. Lagarna

 • är underordnade konstitutionen men har företräde framför alla andra författningar
 • antas av nationalförsamlingen
 • publiceras i Sloveniens officiella tidning (och träder i kraft 15 dagar efter offentliggörandet).

Genomförandeakter för lagarna kan vara dekret, förordningar, direktiv och vägledningar.

Officiella konsoliderade texter (uradno prečiščeno besedilo)

De officiella konsoliderade versionerna av de grund- och ändringsförfattningar som nationalförsamlingen har antagit publiceras i Sloveniens officiella tidning och på nationalförsamlingens webbplats.

De ursprungliga författningarna fortsätter att gälla även om de har konsoliderats, men de konsoliderade texterna betraktas också som rättsakter och har full rättsverkan.

Regeringsdekret/ministerförordningar (uredba/pravilnik)

Dessa författningar är de vanligaste rättsakterna och används för att genomföra slovensk eller europeisk lagstiftning i detalj.

Författningsdomstolens beslut/direktiv (sklep/odločba)

Författningsdomstolen (vars befogenheter fastställs i konstitutionen) granskar

 • lagars förenlighet med konstitutionen
 • lagars och andra författningars förenlighet med ratificerade fördrag och folkrättsliga principer
 • författningars förenlighet med konstitutionen och gällande lagar
 • kommunala besluts förenlighet med konstitutionen och gällande lagar
 • förordningars förenlighet med konstitutionen, lagar och andra författningar.

Författningsdomstolen prövar också konstitutionella klagomål mot enskilda rättsakter som påstås bryta mot de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Rättsakter om ratificering av internationella fördrag (zakon o ratifikaciji/uredba o ratifikaciji)

Databasen innehåller också följande författningar som nationalförsamlingen, nationella rådet, regeringen, statsråden, presidenten, författningsdomstolen och andra institutioner kan anta:

 • Författningar som antas av nationalförsamlingen
 • Författningar som antas av presidenten
 • Förordningar för myndigheter
 • Beslut och andra kommunala författningar

Nationella författningar med koppling till EU-lagstiftningen har en länk till den europeiska rättsakten i fråga.

Alla dokument i databasen är på slovenska, men titlarna är oftast översatta till engelska. Alla lagar och andra författningar publiceras också i Sloveniens officiella tidning.

 

EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.