Fógra dlí

Priontáil an leathanach seo

Tá an fhaisnéis ar an suíomh seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt, rialacha a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta agus fógra faoi fhianáin.

Séanadh

Déanann Oifig na bhFoilseachán cothabháil ar an suíomh gréasáin seo chun breis feabhais a chur ar rochtain an phobail ar bhunachair sonraí dhlíthe náisiúnta thíortha an Aontais Eorpaigh. Cuireann an tairseach N-Lex ar chumas na saoránach rochtain a fháil ar bhunachair sonraí de na dlíthe náisiúnta atá i dtíortha an Aontais Eorpaigh agus na bunachair sin a chuardach ina dteanga féin. Féachaimid le faisnéis chruinn, cothrom le dáta a sholáthar faoi bhunachair sonraí gach tíre, agus faoi struchtúr agus inneachar na gcóras dlí atá ag na tíortha sin. Má chuirtear earráidí ar ár súile dúinn, déanaimid iarracht iad a cheartú. Mar sin féin, ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht ná aon dliteanas, de chineál ar bith, i leith na faisnéise atá ar an suíomh seo.

An fhaisnéis a gheofar ar an tairseach N-Lex:

 • is de chineál ginearálta amháin í nach bhfuil dírithe ar dhálaí sonracha

 • d’fhéadfadh sé nach mbeadh sí cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta

 • tá sí nasctha le suíomhanna seachtracha nach dtagann faoi rialú sheirbhísí Oifig na bhFoilseachán agus nach nglacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht ina leith

 • ní comhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil atá inti (má theastaíonn comhairle shonrach uait, ba cheart duit dul i gcomhairle le proifisiúnach cáilithe).

Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin nach féidir barántas a thabhairt gur cóip chruinn de dhoiciméad a glacadh go hoifigiúil atá i ndoiciméad atá le fáil ar líne.

Tá sé mar chuspóir againn an méid a chuireann earráidí teicniúla isteach ar úsáideoirí a laghdú a mhéid is féidir. Mar sin féin, is ó fhoinsí seachtracha a fhaighimid cuid de na sonraí agus den fhaisnéis a chuirimis ar ár suíomh agus, dá réir sin, féadann earráidí a bheith sna comhaid nó sna formáidí inar cruthaíodh nó inar eagraíodh iad. Ní féidir linn barántas a thabhairt nach gcuirfidh fadhbanna den chineál sin isteach ar an tseirbhís a chuirimid ar fáil. Ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht i leith fadhbanna den sórt sin a tharlódh de thoradh an suíomh N-Lex nó aon suíomh seachtrach atá nasctha leis a bheith á n-úsáid.

Ní fhéadfar aon fhreagracht a chur i leith Oifig na bhFoilseachán maidir le faisnéis, tuairimí ná doiciméid sna bunachair oifigiúla de dhlíthe náisiúnta a bhfuil an suíomh gréasáin N-Lex nasctha leo, ná aon fhreagracht a chur ina leith i ndáil le hábharthacht na nasc sin, ná maidir le haon fhadhb eile a thiocfadh d’úsáid na mbunachar sonraí sin. Moltar duit an séanadh a léamh go críochnúil maille leis na téarmaí agus na coinníollacha úsáide is infheidhme maidir leis an mbunachar sonraí atá i gceist.

Níl sé beartaithe go gcuirfidh an séanadh seo teorainn le dliteanas Oifig na bhFoilseachán i gcás ina sárófar aon cheann de na ceanglais atá leagtha síos sa dlí náisiúnta is infheidhme ná chun dliteanas na hOifige a eisiamh i gcás ábhair nach féidir a eisiamh faoin dlí sin.

Fógra cóipchirt

© An tAontas Eorpach, 2006-2021

Ach amháin i gcás ina sonraítear a mhalairt, féadfar, i dtaca le faisnéis ghinearálta réamhráiteach faoi inneachar bunachar sonraí tíortha de chuid an Aontais Eorpaigh a bhfuil rochtain le fáil uirthi trí shuíomh gréasáin N-Lex, an fhaisnéis sin a íoslódáil agus a atáirgeadh le haghaidh úsáid phearsanta nó lena scaipeadh chun críoch neamhthráchtála nó tráchtála, ar choinníoll go luaitear an fhoinse mar a leanas:

‘© An tAontas Eorpach, n-lex.europa.eu'.

An cead sin a bhronntar thuas, ní bhaineann sé le haon téacs ná doiciméad dlíthiúil atá le fáil sna bunachair sonraí náisiúnta. Ní mór d’úsáideoirí féachaint ar fhógra cóipchirt an bhunachair sonraí i gceist d’fhonn a fháil amach cé na coinníollacha atá ann maidir le téacsanna nó doiciméid dhlíthiúla a íoslódáil, a atáirgeadh nó a aistriú.

I gcás amhras faoi athúsáid ábhair théacsúil de chuid N-Lex, is féidir ceisteanna a chur i scríbhinn chuig:

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh
An Ard-Stiúrthóireacht Acmhainní agus Lóistíochta
An tAonad Glaonna ar Thairiscintí, Conarthaí agus Cóipchirt
An Roinn Cóipchirt agus Saincheisteanna Dlí
2, rue Mercier
2985 Lucsamburg
LUCSAMBURG
Facs: +352 2929-42672
Ríomhphost: op-copyright@publications.europa.eu

Beartas príobháideachais maidir le cosaint sonraí pearsanta

An dóigh a láimhseáiltear do shonraí

Tá an tAontas Eorpach tiomanta príobháideachas an úsáideora a chosaint.

An beartas maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí an Aontais, tá sé bunaithe ar Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

An dóigh a ndéanaimid na ríomhphoist a sheolann tú chugainn a láimhseáil

Aon uair a chuirfidh tú teachtaireacht ríomhphoist nó iarratas chuig an Deasc Chabhrach, déanfar a laghad próiseála ar do shonraí pearsanta agus is gá chun freagra a thabhairt ort. Mura féidir leis an bhfoireann bainistíochta atá i bhfeighil an bhosca ríomhphoist do cheist a fhreagairt, cuirfear do ríomhphost ar aghaidh chuig seirbhís eile. Cuirfear in iúl duit, le ríomhphost, cá háit ar seoladh do cheist.

Má bhíonn aon cheist agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta a bhaineann leis, ná bíodh aon drogall ort do cheist a lua i do theachtaireacht.

Tá próiseáil sonraí pearsanta ag ár nDeasc Chabhrach cumhdaithe ag ráiteas príobháideachais agus tugadh fógra maidir leis an bpróiseáil shonrach sin d’Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin Eorpaigh agus an uimhir thagartha DPR-EC-00493 ag gabháil leis. Foilsíodh é chomh maith i gclár na n-oibríochtaí ar fad lena ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Is féidir teacht ar an ráiteas príobháideachais iomlán anseo: https://op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Sonraí teagmhála

Má tá aon rud ba mhaith leat a lua, nó má bhíonn ceist, údar imní nó gearán agat, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn; seo thíos na sonraí teagmhála:
Ríomhphost: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Beartas maidir le fianáin

Chun go n-oibreoidh suíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán i gceart, cuirimid, ó am go ham, comhaid bheaga sonraí ar a dtugtar ‘fianáin’ ar do ghléas.

Cad is fianáin ann?

Is comhad beag téacs é an fianán. Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin, sábhálann an suíomh gréasáin an fianán ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste. Leis an bhfianán, is féidir leis an suíomh gréasáin an méid a rinne tú ar an suíomh agus do shainroghanna (pasfhocal, teanga, clómhéid agus sainroghanna eile taispeána, mar shampla) a choinneáil i gcuimhne ar feadh tréimhse ama, le nach mbeidh ortsa iad a iontráil gach uair a fhillfidh tú ar an suíomh nó gach uair a rachaidh tú ag brabhsáil ó leathanach go leathanach.

 • Is éard is fianáin chéadpháirtí ann fianáin a shocraíonn an suíomh gréasáin a dtugann tú cuairt air. Ní fhéadann ach an suíomh gréasáin sin na fianáin sin a léamh. Ina theannta sin, féadfaidh suíomh gréasáin seirbhísí seachtracha a úsáid, agus féadfaidh na seirbhísí sin a bhfianáin féin, ar a dtugtar fianáin tríú páirtí, a shocrú freisin.
 • Is éard is fianáin rianaithe ann fianáin a shábháiltear ar do ríomhaire ach nach ndéantar a scriosadh go huathoibríoch ar do bhrabhsálaí nuair a dhruideann tú do bhrabhsálaí, murab ionann agus fianán neamhbhuan, fianán a dhéantar a scriosadh nuair a dhruideann tú do bhrabhsálaí.

Gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán, iarrtar ort fianáin a ghlacadh nó a dhiúltú.

Is féidir fianáin a úsáid freisin chun staitisticí anaithnide a chur ar bun faoin eispéireas brabhsála ar ár suíomhanna.

An chaoi a n-úsáidimid fianáin

Is 'fianáin chéadpháirtí' a úsáideann suíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán den chuid is mó. Is fianáin iad sin a shocraíonn agus a rialaíonn Oifig na bhFoilseachán, agus nach rialaíonn aon eagraíocht sheachtrach.

Chun amharc ar roinnt dár gcuid leathanach, áfach, beidh ort glacadh le fianáin ó eagraíochtaí seachtracha.

Is féidir leat na fianáin sin a scriosadh nó a bhlocáil, ach má dhéanann tú sin b'fhéidir nach n-oibreodh roinnt gnéithe ar an suíomh mar ba cheart. Seo an t-eolas a choinnítear i gcuimhne leis na fianáin sin:

 • do shainroghanna taispeána – an teanga bhrabhsála, an dath codarsnachta, an chlómhéid, an gléas a d'úsáid tú, sainroghanna na dtorthaí cuardaigh agus sainroghanna fógraí, mar shampla;
 • an chuairt dheireanach a thug tú ar an suíomh (coinnítear seo le haghaidh staitisticí) agus na trí leathanach dheireanacha ar thug tú cuairt orthu (eolas a bheidh ina chabhair ag an Deasc Chabhrach má bhíonn orthu iarratas uait a fhreagairt);
 • cé acu a d'aontaigh tú nó nár aontaigh tú leis an úsáid a bhainimid as fianáin ar an suíomh seo.
 • Sainroghanna cuairteoirí

Is muidne a shocraíonn iad sin agus ní féidir ach linn féin iad a léamh. Leis na sainroghanna sin cuimhnítear ar cé acu a ghlac tú le beartas fianáin an tsuímh seo nó a dhiúltaigh tú dó.

Ainm Seirbhís Cuspóir Cineál agus tréimhse an fhianáin
eu_cookie_consent Pacáiste toilithe fianáin Stórálann sé do shainroghanna fianáin (ionas nach n-iarrfar ort arís iad a roghnú) Fianán neamhbhuan céadpháirtí, a scriostar a luaithe a dhúnann tú do bhrabhsálaí
has_js Córas Bainistithe Inneachair Seiceálann sé an bhfuil JS gníomhachtaithe ag an gcliant Fianán neamhbhuan céadpháirtí. Déantar é a scriosadh a luaithe a dhúnann an t-úsáideoir an brabhsálaí.
 • Fianáin oibríochtúla

Bíonn roinnt fianán ann nach mór dúinn a chur ag obair le go bhfeidhmeoidh leathanaigh ghréasáin áirithe. Ar an gcúis sin, ní gá cead a fháil uait sna cásanna sin. Go háirithe, fianáin theicniúla a bhíonn ag teastáil ó chórais TF áirithe.

Fianáin theicniúla

Ainm Seirbhís Cuspóir Cineál agus tréimhse an fhianáin
JSESSIONID Freastalaí Feidhmchláir Java Déanann árthach Servlet é a ghiniúint agus úsáidtear é chun seisiúin a bhainistiú Fianán neamhbhuan céadpháirtí, a scriostar a luaithe a dhúnann tú do bhrabhsálaí
 • Fianáin anailísíochta

Is le haghaidh taighde inmheánach, agus lena aghaidh sin amháin, a úsáidimid iad agus an taighde sin dírithe ar an dóigh chun feabhas a chur ar an tseirbhís a chuirimid ar fáil dár n-úsáideoirí go léir.

Ní dhéanann na fianáin seo ach an dóigh a n-idirghníomhaíonn tú lenár suíomh gréasáin a mheas – mar úsáideoir anaithnid (ní dhéanann na sonraí a bhailítear fút thú a shainaithint go pearsanta).

Ina theannta sin, ní chomhroinntear na sonraí sin le haon tríú páirtí ná ní úsáidtear iad chun aon chríche eile. D’fhéadfadh sé go gcomhroinnfí na staitisticí anaithnidithe le conraitheoirí a bhíonn ag obair ar thionscadail chumarsáide faoi chomhaontú conarthach le hOifig na bhFoilseachán.

Mar sin féin, beidh sé de rogha agat na cineálacha sin fianán a dhiúltú – gheobhaidh tú an deis sin ar an meirge fianán a fheicfidh tú ar an gcéad leathanach ar a dtabharfaidh tú cuairt.

Ainm Seirbhís Cuspóir Cineál agus tréimhse an fhianáin
_pk_id# Seirbhís chorparáideach anailísíochta gréasáin, atá bunaithe ar bhogearraí foinse oscailte Matomo Aithníonn sí cuairteoirí ar an suíomh gréasáin (ar bhonn anaithnid – ní bhailítear aon fhaisnéis phearsanta faoin úsáideoir). Fianán rianaithe céadpháirtí, 13 mhí
_pk_ses# Seirbhís chorparáideach anailísíochta gréasáin, atá bunaithe ar bhogearraí foinse oscailte Matomo Aithníonn sí na leathanaigh ar amharc an t-úsáideoir orthu le linn cuairt áirithe (ar bhonn anaithnid – ní bhailítear aon fhaisnéis phearsanta faoin úsáideoir). Fianán rianaithe céadpháirtí, 30 nóiméad
_pk_ref# Seirbhís chorparáideach anailísíochta gréasáin, atá bunaithe ar bhogearraí foinse oscailte Matomo Úsáidtear iad chun an t-eolas admhála a stóráil a d’úsáid an tagróir i dtosach chun cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin Fianán rianaithe céadpháirtí, 6 mhí
 • Fianáin tríú páirtí

Taispeántar inneachar ó shuíomhanna gréasáin náisiúnta ar fhormhór na leathanach.

Chun amharc ar an ábhar tríú páirtí seo, ní mór duit glacadh lena gcuid téarmaí agus coinníollacha sonracha ar dtús. Áirítear leis sin a mbeartais fianáin, beartais nach bhfuil aon smacht againn orthu.

Ach mura n-amharcann tú ar an ábhar sin, ní shuiteáiltear aon fhianán tríú páirtí ar do ghléas.

Soláthraithe tríú páirtí ar shuíomhanna gréasáin Oifig na bhFoilseachán

Bíonn na seirbhísí tríú páirtí sin saor ó rialú Oifig na bhFoilseachán. D’fhéadfadh soláthraithe a dtéarmaí seirbhíse, a gcuspóir agus an dóigh a mbaineann siad úsáid as fianáin, srl. a athrú ag am ar bith.

Sonraí príobháideacha

Ní bhaintear leas as an eolas a bhaineann le fianáin chun tú a aithint go pearsanta agus is faoinár rialú féin go hiomlán atá na sonraí patrúin. Ní bhaintear aon úsáid eile as na fianáin sin seachas an úsáid a bhfuil cur síos déanta uirthi anseo.

An dóigh a bhféadfaidh tú bainistiú a dhéanamh ar na fianáin

Is féidir leat fianáin a bhainistiú nó a scriosadh de réir mar is mian leat – gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi sin ag aboutcookies.org.

Fianáin a bhaint de do ghléas

Is féidir leat na fianáin go léir atá ar do ghléas cheana a scriosadh ach stair bhrabhsála do bhrabhsálaí a ghlanadh. Glanfaidh sé sin na fianáin go léir de na suíomhanna gréasáin go léir ar ar thug tú cuairt.

Bíodh a fhios agat, áfach, go bhféadfá roinnt faisnéise a sábháladh a chailliúint (sonraí logáil isteach a sábháladh, sainroghanna suímh, mar shampla).

Bainistiú a dhéanamh ar fhianáin a bhaineann go sonrach le suíomh

Chun rialú níos mionsonraithe a dhéanamh ar fhianáin a bhaineann go sonrach le suíomh, seiceáil na socruithe príobháideachais agus fianáin i do bhrabhsálaí sainroghnaithe

Fianáin a bhlocáil

Is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe nua-aimseartha a shocrú ionas go gcuirfear bac ar fhianáin a chur ar do ghléas, ach d’fhéadfadh sé go mbeadh ort roinnt sainroghanna a athrú gach uair a thabharfaidh tú cuairt ar shuíomh/leathanach. Agus tharlódh sé nach n-oibreodh roinnt seirbhísí agus feidhmiúlachtaí go cuí ar chor ar bith (logáil isteach ar phróifíl, mar shampla).