Právne upozornenie

Vytlačiť túto stránku

Informácie na tomto webovom sídle podliehajú ustanoveniam vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, upozorneniu o autorských právach, pravidlám o ochrane osobných údajov a oznámeniu o súboroch cookie.

 

Vyhlásenie

Úrad pre publikácie spravuje toto webové sídlo s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k úradným databázam vnútroštátnych právnych predpisov v krajinách EÚ. Portál N -Lex umožňuje občanom prístup k databázam vnútroštátnych právnych predpisov v krajinách EÚ a vyhľadávať v nich v ich vlastnom jazyku. Snažíme sa poskytovať aktuálne a presné informácie o databázach jednotlivých krajín, ako aj o štruktúre a obsahu ich vnútroštátnych právnych systémov. Ak sme upozornení na chyby, snažíme sa odstrániť ich. Úrad pre publikácie však nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie na tomto webovom sídle.

Informácie na portáli N-Lex sú:

 • všeobecného charakteru a nemajú sa zaoberať osobitnými okolnosťami,

 • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,

 • obsahujú prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Úradu pre publikácie a za ktoré Úrad pre publikácie nenesie žiadnu zodpovednosť,

 • nepredstavujú odborné, ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na kvalifikovaných odborníkov).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online presne zodpovedá úradne prijatému textu.

Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje a informácie na našom webovom sídle však pochádzajú z vonkajších zdrojov a mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné. Nemôžeme zaručiť, že poskytovaná služba nebude prerušená alebo inak ovplyvnená takýmito problémami. Úrad pre publikácie nenesie žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní portálu N‑Lex, ani za prepojenia na externé stránky.

Úrad pre publikácie nenesie zodpovednosť za informácie, názory a dokumenty obsiahnuté vo vnútroštátnych databázach právnych informácií, na ktoré sa odkazuje na internetových stránkach N-Lex, ani za relevantnosť takýchto odkazov, ani za žiadne iné problémy, ktoré vznikli počas používania takýchto databáz. Vyzývame vás, aby ste si dôkladne prečítali vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti aj podmienky použitia platné pre predmetné databázy.

Zámerom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedzenie zodpovednosti Úradu pre publikácie v rozpore s požiadavkami stanovenými v príslušných vnútroštátnych predpisoch ani vylúčenie jeho zodpovednosti vo veciach, v ktorých ju podľa týchto predpisov nie je možné vylúčiť.

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 2006 – 2021

Ak nie je uvedené inak, úvodné všeobecné informácie o obsahu databázy krajín EÚ dostupnom prostredníctvom webového sídla N-Lex si možno stiahnuť a reprodukovať na osobné použitie alebo na ďalšie nekomerčné alebo komerčné šírenie pod podmienkou, že zdroj je uvedený takto:

„© Európska únia, n-lex.europa.eu“.

Tento súhlas s použitím informácií podľa predchádzajúceho textu sa nevzťahuje na žiadne právne texty ani dokumenty prístupné vo vnútroštátnych databázach. Podmienky týkajúce sa sťahovania, rozmnožovania alebo prekladu textov alebo právnych dokumentov používatelia nájdu v upozornení o autorských právach súvisiacich s príslušnou databázou.

V prípade pochybností o ďalšom použití textových materiálov uverejnených na stránkach N-Lex sa môžete s otázkami obrátiť písomne na:

Publications Office of the European Union
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
Luxembourg
Fax: +352 2929-42672
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Politika ochrany osobných údajov

Zaobchádzanie s vašimi údajmi

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov.

Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ako zaobchádzame s vašimi e-mailami?

Keď odošlete e-mailovú správu alebo žiadosť asistenčnej službe, vaše osobné údaje sa spracúvajú iba v rozsahu potrebnom na odpoveď. Ak správca e-mailovej schránky nedokáže odpovedať na vašu otázku, postúpi váš e-mail inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete informáciu o tom, kam bol odoslaný.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a súvisiacich osobných údajov, uveďte ich vo svojej správe.

Na spracúvanie osobných údajov naším asistenčným pracoviskom sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ide o osobitnú spracovateľskú operáciu, ktorá bola oznámená úradníkovi Európskej komisie pre ochranu údajov s referenčným číslom DPR-EC-00493 a uverejnené v registri všetkých operácií spracovania osobných údajov. Register nájdete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Úplné vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na tejto adrese: https://op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Kontaktné údaje

Ak máte pripomienky alebo otázky, akékoľvek obavy alebo sťažnosti, neváhajte nám napísať na túto e-mailovú adresu:
e-mail: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Politika týkajúca sa súborov cookie

Na zabezpečenie riadneho fungovania webových stránok spravovaných Úradom pre publikácie niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie.

Čo sú cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď danú stránku navštívite. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich úkonoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazenia). Pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok ich teda nemusíte opätovne uvádzať.

 • Súbory cookie hostiteľskej domény sú súbory cookie ukladané webovou stránkou, ktorú si práve prezeráte. Prečítať ich dokáže iba uvedená stránka. Okrem toho môže webová stránka využívať externé služby, ktoré takisto ukladajú svoje vlastné súbory cookie, známe ako súbory cookie tretích strán.
 • Trvalé súbory cookie sú súbory cookie ukladané vo vašom počítači, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky nevymažú, na rozdiel od dočasných (relačných) súborov cookie, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú.

Pri každej návšteve webových stránok Úradu pre publikácie sa zobrazí výzva, aby ste prijali alebo odmietli súbory cookie.

Súbory cookie sa môžu používať aj na zostavenie anonymizovaných štatistík o využívaní našich webových stránok.

Ako používame súbory cookie?

Webové stránky Úradu pre publikácie používajú najmä súbory cookie hostiteľskej domény. Sú to súbory cookie vytvárané a kontrolované výlučne Úradom pre publikácie, žiadnou externou organizáciou.

V záujme prehliadania niektorých našich stránok však budete musieť prijať súbory cookie aj od externých organizácií.

Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webového sídla nebudú fungovať tak, ako by mali. Súbory cookie používame, aby sme uchovali:

 • vaše preferencie týkajúce sa zobrazenia, napríklad zvolený jazyk, veľkosť písma, farba, kontrast, použité zariadenie, výsledky vyhľadávania a oznámenia;
 • informácie o vašej poslednej návšteve webového sídla (na štatistické účely) a o troch naposledy navštívených stránkach (pre naše poradenské centrum v prípade, že pošlete žiadosť);
 • informáciu o tom, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tomto webovom sídle.
 • Preferencie návštevníkov

Vytvárame ich my a iba my ich dokážeme prečítať. Zapamätajú si, či ste prijali (alebo odmietli) používanie súborov cookie danej webovej stránky,

Názov Doručovanie Účel Typ a platnosť súborov cookie
eu_cookie_consent Vyjadrenie súhlasu s používaním súborov cookie Ukladá vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie (aby sa vám otázka o nich už nezobrazovala). Dočasné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
has_js Systém riadenia obsahu (Content Management System – CMS) Kontroluje, či má klient aktivované JS Dočasné súbory cookie hostiteľskej domény. Odstránia sa, keď zatvoríte prehliadač.
 • Funkčné súbory cookie

Niektoré súbory cookie musíme používať preto, aby určité webové stránky mohli fungovať. Preto sa na ne nevyžaduje váš súhlas. Ide najmä o technické súbory cookie vyžadované niektorými informačnými systémami.

Technické súbory cookie

Názov Doručovanie Účel Typ a platnosť súborov cookie
JSESSIONID Server aplikácie Java Generuje ich aplikačný server (Servlet container) a používajú sa na správu relácie. Dočasné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač
 • Analytické súbory cookie

Tieto súbory používame výlučne na interný prieskum o tom, ako môžeme zlepšiť služby, ktoré poskytujeme všetkým našim používateľom.

Tieto súbory cookie vyhodnocujú len to, ako pracujete s naším webovým sídlom – ako anonymný používateľ (zhromažďované údaje vás osobne neidentifikujú).

Údaje sa neposkytujú žiadnym tretím stranám ani sa nevyužívajú na nijaký iný účel. Anonymizované štatistiky by sa mohli poskytnúť dodávateľom pracujúcim na komunikačných projektoch v rámci zmluvnej dohody s Úradom pre publikácie.

Tieto typy súborov cookie však môžete odmietnuť, a to prostredníctvom výzvy na zablokovanie súborov cookie, ktorá sa zobrazí na prvej navštívenej stránke.

Názov Doručovanie Účel Typ a platnosť súborov cookie
_pk_id# Webová analytická služba založená na slobodnom softvéri Matomo Rozpoznáva návštevníkov webovej stránky (anonymne – o používateľovi sa nezhromažďujú žiadne osobné informácie). Trvalé súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 13 mesiacov
_pk_ses# Webová analytická služba založená na slobodnom softvéri Matomo Identifikuje stránky zobrazené tým istým používateľom počas jednej návštevy (anonymne – o používateľovi sa nezhromažďujú žiadne osobné informácie). Trvalé súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 30 minút
_pk_ref# Webová analytická služba založená na slobodnom softvéri Matomo Uchováva informácie o priradení – predošlej navštívenej webovej stránke. Trvalé súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 6 mesiacov
 • Súbory cookie tretích strán

Na väčšine stránok sa zobrazuje obsah z vnútroštátnych webových sídiel.

Na zobrazenie tohto obsahu tretích strán musíte najprv prijať ich konkrétne podmienky používania. Zahŕňajú aj používanie súborov cookie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Ak si však tento obsah nezobrazujete, do zariadenia sa vám nenainštalujú žiadne súbory cookie tretích strán.

Externí poskytovatelia obsahu a služieb na webových stránkach Úradu pre publikácie

Úrad pre publikácie nemá kontrolu nad službami uvedených tretích strán. Poskytovatelia môžu kedykoľvek zmeniť podmienky používania služieb, účel a používanie súborov cookie atď.

Osobné údaje

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu uvedené.

Ako môžete spravovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete spravovať/odstraňovať podľa uváženia – podrobnosti nájdete webových stránkach aboutcookies.org.

Odstraňovanie súborov cookie z vášho zariadenia

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom prehliadači môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa vo vašom zariadení už nachádzajú. Odstránite tak všetky súbory cookie zo všetkých navštívených webových stránok.

Upozorňujeme však, že môžete prísť aj o niektoré uložené informácie (napríklad uložené prihlasovacie údaje, obľúbené webové stránky).

Správa súborov cookie pre konkrétnu webovú stránku

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookie pre konkrétnu webovú stránku, skontrolujte si vo svojom obľúbenom prehliadači nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie.

Blokovanie súborov cookie

Väčšinu moderných prehliadačov môžete nastaviť tak, aby zabránili ukladaniu súborov cookie do vášho zariadenia. Pri každej návšteve webových stránok však možno budete musieť niektoré nastavenia upravovať manuálne. Niektoré služby a funkcie navyše vôbec nemusia fungovať správne (napr. prihlasovanie sa do profilu).